Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta

 

(
Nedskrivet i efterhand från direktsänt radioprogram. Bibelöversättning i texten: Folkbibeln.)

Inte förställa sig i bönerna utan be i tro och förväntan
Jesus ger av livet det eviga och Han ger av den gudomliga kraft till upprättelse, till frid och glädje. 
Ja, Herren är den som döper i helig Ande och välsignar alla dem som söker den himmelska välsignelsen.

Jag tror att vi ska göra som vi brukar under de här programmen, att vi ber till vår Herre och Gud i Jesu namn. Gud vill ju svara på våra böners ljud. Men hur ska vi då formulera bönen så att vi blir bönhörda?

Ska vi välja de vackra och tilltalande orden? Så att Gud blir tilltalad av våra böner och kanske svarar?

Nej, jag tror inte att Gud svarar på de väl valda orden. Men Gud svarar på de utvaldas böner, på deras böner som har tro och tillit till Honom. Gud är ju den som väljer vilka böner Han ska svara på.

Jesus säger: Den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Joh 4:23

Vi kan också tala nya tungomål och be till Gud. Men när vi ber på svenska eller på ett annat språk, vårt eget språk, då vill Gud att vi ska tala om precis som vi har det. Och sedan också vänta oss att Gud griper in i vår situation. Gud vill ju välsigna sitt folk. Han vill lösa och frigöra oss och ge oss av glädje och frid.

Men vi kan inte på något sätt smickra oss närmare Gud och inte på något sätt förställa oss i våra böner. 
Nej, vi ska be i tro och förvänta oss att Herren griper in.

Den som förtröstar på HERREN omger han med nåd. Ps 32:10

De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE. Ps 9:11

Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN. Ps 4:6

Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt. Ps 25:3

Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.
Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det. Ps 37:3-5

Vara stilla och befalla sin väg åt Herren
Ja, vi ska vara stilla inför Herren och förbida Honom och Hans hjälp.
Det är alltså inte fråga om att vi ska göra detta som ska bli till ett bönesvar. Utan vi ska förvänta oss att Herren griper in. Han gör det omöjliga möjligt, för dem som tror.

Visst kan vi göra mycket i detta att tjäna Gud. Vi kan i oss själva göra en hel del till Herrens ära. 

Men när vi väntar oss att Gud ska gripa in på ett övernaturligt sätt, då kan vi inte lägga någonting till den nåd och de löften som är givna, annat än att vi kan förvänta oss att Gud griper in.

Och detta att befalla sin väg åt Herren: det ger av tro. Därför att människan då känner med sig att: "Ja, nu har jag befallt min väg åt Herren och jag vill följa Honom, jag vill tjäna Honom." Och då kan hon också förvänta sig att Herren bekänner sig till henne - just därför.

Så är det också med frälsningen. Människan väljer Herrens väg till frälsning och lyssnar till gudsordet, lyssnar till Guds Ande, tror och låter omvända sig. 
Och sedan ska hon förbida Herren och vänta Herrens hjälp på Livets väg.

Det står också skrivet:
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. Ps. 84:1

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ords 3:5

Att förvänta sig bönesvar kan bli till tro och en god vana
Att förlita sig till sitt eget och sig själv och sin egen kunnighet ger inte mycket av bönesvar. Men att överlåta åt Herren att svara på bönen och i tro förbida Herrens hjälp, det ger bönesvar.

Nu är ju inte detta alltid så lätt. Där kan finnas sådant som människan måste lägga bort som är i vägen mellan Gud och människa, för att hon ska uppleva bönesvar – för att hon ska uppleva att Herren är med henne.

Den bästa vägen till bönesvar är att befalla sin väg åt Herren och förlita sig på Honom och verkligen förvänta sig. Denna förväntan blir till tro och en god vana i människans liv - en vana att ta emot bönesvar, att uppleva Guds välsignelse i sitt liv.

För att uppleva trygghet och en gudomlig trygghet, så ska människan söka att bli fast i sitt sinne, fast i sin tro och i sin tillit till Gud. Och inte låta någonting störa sig i denna sin gudstjänst – ty det är en gudstjänst att bli befäst i sin tro. Vi kan göra mycket själva, därför att vi väljer att tro på Gud och väljer gudsordet framför människomeningar och sådant som intet är.

Vi lyssnar till Herrens andes röst i våra liv, och vi lyssnar till gudsordet och vi söker omsätta detsamma. Att tro och förtrösta det är att söka omsätta gudsordet.

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Jes 26:3

Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. Jes 26:4

Övervinnande kraft under livets alla omständigheter
Att lära sig att förtrösta och tro och därigenom uppleva trygghet och uppleva att "Detta är den seger som övervinner världen: vår tro", det är högt och det är stort, detta att lägga sig vinn om att tro på Herren vår Gud.

Den som tvivlar är lik havets våg. Hon kastas än hit än dit och blir inte fast i sitt sinne, har inte sin blick riktad på Herren. Men då vi söker se Herren och Hans godhet och nåd under allt som oss möter – då kan vi uppleva verklig trygghet.

Angående detta att förtrösta på människor och att sätta kött till sin arm, så står det skrivet i Jeremia 17 från den femte versen:

Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN.
Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas.
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Ja, Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Och vi behöver del av gudomlig vishet och av Guds kraft för att bli frälsta. Vi behöver uppleva Guds kärlek i Kristus Jesus och vi behöver trygga oss till Gud. 

Detta att tro och förtrösta är att uppleva att löften går i fullbordan. Det är att uppleva trygghet, frid och glädje. Det är att uppleva kraft under denna vår jordetid. 

Vi behöver kraft och vi behöver också uppleva att det är en stor glädje att ha sitt namn skrivet i himlen.

Att värdesätta det Herren gjort för oss är tro
Att lära sig att tro, det är att lära sig att förtrösta och bida efter Herren och Hans hjälp under livets alla omständigheter.

Den som har det svårt ska söka se Herren. Också då det kan vara plågsamt under sjukdomstid och svårigheter är ju Herren densamme och vill komma till människans hjälp, och inte minst den människas hjälp som tror och förtröstar på Honom.

Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen. Ords 17:22

Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden. Ps 31:8

Ja, att söka prisa Herren för detta att vårt namn är skrivet i himlen, redan detta blir till glädje och till övervinnande kraft. Att värdesätta det Herren har gjort för oss, det är att tro på Gud och att förtrösta på Gud och förtrösta på Hans heliga ord.

Jag vill vara glad och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste. Ps 9:3

Gör inte människors vilja på grund av rädsla för dem
Så vill jag säga till dig som upplever sådan där människofruktan: Det står skrivet:

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad. Ords 29:25

Räds inte för människor och gör inte människors vilja på grund av fruktan för dem, ty då kan du inte äga frid och glädje i ditt hjärta. Sök Herrens vilja i ditt liv och förtrösta av hela ditt hjärta på Herren din Gud.

Människoläror och människobud ska brännas upp, men Herrens ord består evinnerligen. Låt Herren vara din trygghet. Låt Herren vara den som beskyddar dig. Den som förtröstar på Herren blir beskyddad.

Vem bland er fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på HERRENS namn och stödja sig på sin Gud. Jes 50:10

Ja min vän, hur mörkt och svårt det än kan se ut, så sök att förtrösta på Herren din Gud – Han skall göra det. 
Han skall göra dig trygg och Han skall hjälpa dig under livets alla omständigheter. 

Gud är en Undrens Gud och där vi till synes inte kan finna någon bot och någon hjälp, kan dock Gud utföra ett under.

Att vila vid detta att Guds ord är sanning och att Gud är god mot alla dem som söker honom och förtröstar på Honom av hela sitt hjärta, det ger av mod och kraft.

Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 1 Joh 5:4

Inte lita på sig själv utan på Gud och ge Gud äran

För att vi verkligen ska kunna tro och förtrösta på Herren, så måste ofta detta ske att allt annat synes vara dömt att misslyckas. Vi kan läsa om just detta i 2 Korintierbrevet kapitel 1 från den tredje versen:

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.
Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.
Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.
Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.
Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.
Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda.
Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss,
när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

När man läser detta bibelstycke kommer man verkligen underfund med hur dessa Jesu sändebud verkligen gav Gud ära i allt! De fick också uppleva Guds heliga närvaro och Guds hjälp och de fick vara många till hjälp.

Tröst från Gud i alla svårigheter
Just genom att lära sig en väg ut ur lidandet och in i Guds underbara ljus, så fick de möjligheter att lära ut detta till andra också.

Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får. 2 Kor 1:6,7

Ja, Han är den som tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.

Och därför vill jag säga till dig som har det svårt:

Tro och förtrösta på Gud. I Jesu namn finns den himmelska välsignelsen. Jesus älskar dig och vill bistå dig med sin ande, med sin kraft. Ta emot av den nåd som erbjudes dig i Jesu namn genom att bli till ett intet och säga: "Herre, här är jag. Hjälp mig. Ge mig den frid som Skrifterna talar om!"

Gud vill ge oss frid och glädje under livets alla omständigheter då vi tror och förtröstar på den levande Guden i Jesu namn.

Gud vill främst lära oss att tro och förtrösta på den levande Guden
Min vän, jag har under det här programmet talat om detta att tro och förtrösta. Att tro är ju så mycket av detta att förtrösta. 

Då du var liten så ledde dig din far eller din mor vid din hand och steg för steg fick du lära dig. Du fick först lära dig att krypa och sedan att gå. Och sedan så fick du alltmer uppleva av både vishet och kraft. Och så småningom så kunde du lära dig att ta vara på dig själv. 

Gud vill lära var och en som söker frälsningen i Jesus Kristus sin vishet, sin kraft, sin nåd och Gud vill först och främst lära oss att tro och förtrösta på den levande Guden. Den som tror på Herren blir i Honom stark.

Herren vill bekänna sig till alla dem som av hela sitt hjärta bekänner sig till Honom, och inte bara halvhjärtat. Herren är den som dömer all orättfärdighet och då är det gott att ha sin sak ordnad med Gud. Det ger av verklig trygghet. 

Det är inte att förtrösta på sitt eget förstånd bara, utan det är att förtrösta på Herren sin Gud i all ödmjukhet och vänta sig den himmelske Faderns hjälp.

Så som dessa Jesu sändebud som verkligen på ett underbart sätt var beklädda med Guds underkraft visar att de ger ära åt Gud och inte förtröstar på sig själva, så måste den troende idag lära sig att förtrösta på Herren sin Gud i Jesu namn.

Jesus ska bära dig och hjälpa dig, du som sätter din tilltro till det namnet. Därför att du tror och förtröstar så varder du frälst från en myckenhet av ont och du får uppleva glädje och frid i ditt hjärta också under omständigheter som kanske inte är de allra bästa. Gud är en Undrens Gud och Han vill bekänna sig till alla de sina!

Den som tror på Jesus Kristus blir i Honom stark. Man skulle kunna säga: Blir i Honom frälst! Ty det är Guds nåd att vi är i Jesus Kristus. Jag vill säga till dig som lyssnar till det här programmet: Ta också du emot den här nåden. I Jesu namn får vi se Guds löften gå i fullbordan.

Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan. 2 Kor 1:20-22

Alla behöver Jesus
Du lyssnar till närradio Brobyggarna. Vi ska nu göra så att vi ber med och för varandra och som vanligt så kommer vi ihåg dem som är sjuka och svaga. Men vi ber också för dem som är unga och friska och starka, ja vi ber för alla. Därför att alla behöver Jesus.

Oavsett att vi kan vara både starka och friska så behöver vi ändå hjälp i den goda kampen, i kampen att uppleva den slutgiltiga frälsningen. Den är en kamp som vi alla har att utkämpa om vi sedan är sjuka och svaga eller friska och starka, så behöver vi allesammans Jesus. 

Den rike behöver Jesus. Den fattige behöver Jesus. Den svage behöver Jesus. Den sjuke behöver Jesus. Den friske behöver Jesus. Min vän, Jesus är världens Frälsare. Låt oss nu söka Herren Jesus Kristus! 
Han vill ge av kraft, av glädje och av frid.

Du som nu önskar bli frälst, du vill låta omvända dig, du bara säger: "Förlåt mig, Jesus." Du tackar för Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd. Och du får uppleva att Herren, Han möter med dig då du av hela ditt hjärta bekänner dig till Honom och vill uppleva det nya livet - livet i gemenskap med Gud. 

Jesus är det försoningsmedel som behagade Gud. 
Och när du säger ditt ja till Jesus av hela ditt hjärta, då kan det ske – undret i ditt liv!

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16

Bön.

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0