Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

     

      

Ska judarna hålla de ceremoniella yttre lagarna?

I Apostlagärningarna står det att tiotusentals judar höll strängt på lagen fast de kommit till tro på Jesus.
Förväntar sig Gud att judarna ska hålla de ceremoniella yttre lagarna?

------------------------------------------------

Hej.

Jag vet enligt Apg 15 att hedningar som kommer till tro inte skall följa lagen på ett yttre sätt utan bara avhålla sig från otukt och låta Anden flytta in i våra hjärtan så vi lever efter den invärtes lagen dvs. upprätta, hålla lagen genom tron som det står i Romarbrevet.

Men hur är det med judar som kommer till tro är de bundna att leva enligt lagen, fast givetvis så blir de bara frälsta genom Guds nåd det är jag med på och att lagen inte kan frälsa dem. Men om Gud förväntar sig att de skall hålla de ceremoniella yttre lagarna.

Eller om judarna har frihet i detta - min egen tolkning är att de finns frihet där, det bibeln säger till hedningarna borde ju också gälla judarna. Dvs att Kristus är lagens slut, och att de nya förbundet upphäver det gamla.

Fast om man läser i apg så ser man ju att judarna på den tiden höll kvar strängt på lagen fast de ändå vandrade i Andens kraft.

Hur ser ni på detta?

Mycket tacksam för svar.


Så gott som alla de första kristna var judar
Vi ska komma ihåg att den kristna rörelsen inte började i ett tomrum utan den förde vidare ett judiskt arv. Så gott som alla de första kristna var judar och ingenstans i Nya testamentet läser vi att dessa var tvungna att avsäga sig sin judiska identitet.
Men vi läser inte heller att Gud befallde de judar som blev frälsta att hålla fast vid de judiska ceremonierna.

Paulus gjorde klart att det inte är någon skillnad mellan juden och icke-juden när det gäller frälsningsvägen. Hela vår frälsning fullbordades på Golgata.

Omskärelse bidrar inte till människans rättfärdighet
Omskärelsen till exempel är ett yttre tecken och det bidrar inte till människans rättfärdighet. Så var det när Abraham lät omskära sig och så har det fortsatt att vara.

Det verkade inte finnas någon diskussion om ifall judarna skulle hålla de ceremoniella lagarna under den första kristna tiden.

Men om det varit så att Gud fordrat att judarna skulle hålla ceremoniella lagar så hade den laglärde Paulus varit den förste att undervisa om detta. Men det gjorde han inte. I sina brev går Paulus till häftigt anfall mot vartenda försök till att börja bygga sin tro och rättfärdighet på något annat än Jesu fullbordade Golgataverk.

Om Jesus genom sitt offer fullbordade och uppfyllde lagen så finns det ingen grund till att vi skulle predika lagen idag. Nej, vi ska predika Kristus för alla, både icke-juden och juden. Endast den som lever i Anden kan uppfylla lagens krav på rättfärdighet.

Paulus angrep all slags lagiskhet. Han gick till angrepp mot dem som omskar sig av lagiska orsaker. Man kommer inte i en bättre ställning inför Gud genom att hålla ceremoniella lagar, utan bara genom att bygga hela sin frälsning på Jesu försoningsverk på Golgata.

Man ville visa judarna förståelse
Det var alltså inte så att evangeliet krävde att de judar som blivit frälsta skulle hålla sig till Mose lag. 
Men man ville visa judarna förståelse.

Judarna levde mitt bland andra judar, de levde efter traditioner som de haft ända sedan barnsben och som de levt efter i många generationer.
Paulus provocerade inte de judar som blev frälsta som var uppvuxna judiskt, genom att säga att de måste överge alla judiska seder.

Men det är så att det som gällde för hedningarna gällde även för judarna, eftersom Jesus i sin död på korset rev ned skiljemuren mellan hedningar och judar på korset. Alla som tror på Jesus har del i löftena som gavs åt Abraham.

Talet om det nya förbundet i Jer 31:31ff hade gått i fullbordan:

Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den ...

Paulus gick till skarpt angrepp mot dem som ville få icke-judarna dem att leva på judiskt sätt.  
Han förklarade att han inte förkastade Guds nåd och om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen hade Kristus dött förgäves.

Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
Galaterbrevet 5:4-6

Paulus gick till hårt angrepp mot förkunnelse där man ville övertala icke-judarna att de skulle låta omskära sig. Anledningen till att somliga förkunnade detta var tydligen för att slippa förföljelse.

Paulus predikade inte att icke-judarna skulle låta omskära sig och det var en anledning till förföljelse mot honom.

Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta.
De som uppviglar er borde gå och stympa sig.
Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: 
Du skall älska din nästa som dig själv. 
Galaterbrevet 5:11-14

Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Det gäller både hedningar och judar.

Paulus vägrade att låta omskära sin följeslagare Titus som var icke-jude.

Men Paulus lät omskära Timotheos, som hade blandad härkomst; en judisk mor men en grekisk far.

Den verkliga omskärelsen är i hjärtat
Paulus sa att han blivit "allt för alla" för att han i varje fall ska frälsa några.

För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen.
För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag.
För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.
Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det. 1 Korinthierbrevet 9:20-23

Paulus befallde inte att judarna inte mer skulle låta omskära sig. I Apg 21:17-26 läser vi hur han motbevisade anklagelser om att han skulle ha lärt ut detta till judarna.

Men hållande av ceremoniella lagar sätter ingen i en bättre ställning inför Gud.

Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:29

Allt hänger på tron på Jesus och inte på något yttre. Den verkliga omskärelsen sker i hjärtat.

En del judar som kommit till tro på Kristus hade från början svårt att inse att hedningar kunde bli frälsta utan att hålla judiska föreskrifter.

Allt eftersom fick de jude-kristna uppenbarat för sig att hela lagen fått sin uppfyllelse i Kristus och att de judiska renhetslagarna och matföreskrifterna inte gällde vare sig för hedningar eller judar. Judiskt och kristet sammanföll allt mer.

Skiljemuren är borta
Med den syn som Herren gav åt Petrus i Joppe till exempel så visade Herren åt Petrus att det var dags att riva ner skiljemuren mellan judar och hedningar (Apg 10:9-15).

Petrus levde sedan som hedning och inte som jude (Galaterbrevet 2:14) när han åt tillsammans med hedningarna, något som var förbjudet enligt den judiska lagen.

Men när Petrus vid ett tillfälle av rädsla för judarna från Jerusalem slutade äta med hedningarna så tillrättavisade Paulus honom skarpt offentligen för att han - och även en del andra judar (t.ex. Barnabas) - "inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning " (Galaterbrevet 2:11-14).

Paulus: "Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren, skall han inte försöka att dölja det. Blev någon kallad som oomskuren, skall han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud." 1 Korinthierbrevet 7:17-19

Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Kol 3:11

Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Gal 2:18

Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Gal 2:19

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 1 Korinthierbrevet 3:11.

Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:16,17

Paulus reningsceremoni i templet i Jerusalem
Enligt Apg 21 blev Paulus falskeligen anklagad för att han skulle ha sagt åt judarna att de inte skulle omskära sina barn eller leva efter judarnas seder.

Han blev också falskeligen anklagad för att han skulle ha tagit med sig greker in i judarnas tempel, vilket han inte gjort eftersom han följde denna lag.

För att bevisa att han inte lärde ut åt judarna att överge Mose (Apg 21:20-26) och att han inte "förklarar för dem att de inte skall omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk" (21:22) så genomgick Paulus på uppmaning av ledarna i Jerusalem en reningsceremoni i templet i Jerusalem.

Han gjorde det för att visa att också han "håller fast vid lagen och lever efter den" (21:24).

I Apg 24:17 talar Paulus om händelsen: "Efter flera år kom jag tillbaka till mitt folk för att ge allmosor och offra."

I Apg 28:17 ser Paulus tillbaka på den händelsen och säger till de judiska ledarna i Rom: "Mina bröder. Fast jag inte har förbrutit mig mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder och bruk blev jag i Jerusalem utlämnad till romarna och bortförd som fånge."

Det fanns alltså judar som kommit till tro som höll strängt på lagen. (Apg 21:20)

Men de blev inte frälsta för att de levt under lagen. Frälsningsvägen var inte laggärningar. Det var genom tro på och mottagandet av Kristus som de liksom alla andra judar blev frälsta. Hädanefter skulle de leva i trons lydnad, i lydnad för Anden. De skulle inte försöka upprätta en egen rättfärdighet utan skulle underordna sig rättfärdigheten från Gud. (Romarbrevet 10:3).

Kraften i Kristi kors
På alla sätt och vis sökte Paulus undanröja alla falska grunder, alla tendenser till att börja bygga på något annat än Kristi kors. Han ville inte att Kristi kors skulle mista sin kraft på något sätt och det enda han var intresserad av att måla fram för människan var den 100%-iga nåden och Kristus som korsfäst. Någon annan grund går inte att bygga på.

Allt för alla
Det är alltså på det viset att vissa texter visar på att Paulus var trogen lagen och att Paulus var flexibel för att kunna nå ut till så många som möjligt med evangeliet.

Vi kan tänka oss att Paulus inte ville såra de jude-kristnas svaga samveten genom att komma med krav som på den tiden verkade orimliga.

Men om lagen fortfarande skulle gälla skulle det betyda att Kristi offer inte var tillräckligt.

Vi kan inte föra tillbaka kristendomen till judendomen, det är att förvrida Kristi evangelium. Paulus sa att om någon predikade ett annat evangelium än det han predikat "så vare han förbannad" och han syftade då på dem som vill tvinga andra att följa lagen.

Det finns bara ett förbund - inte två
Det gamla förbundet hade brister och blev ersatt med ett nytt förbund som är ett evigt förbund. Det kommer aldrig att finnas något mer förbund. Det finns nu bara ett enda förbund - inte två.

Bibeln sammanblandar aldrig lag och nåd. Om man säger att det är endast nåd som gäller och på samma gång uppmanar människor att sätta sin lit till laggärningar predikar man förvirring!

Stanna kvar i nåden 
Vi människor har en benägenhet att vilja falla in i lagen. Man predikar att vi blir frälsta av enbart nåd, men sedan predikar man många gånger en laglära där människor ser på sig själva och vad de uträttar i stället för att se på Jesus och sätta all sin tillit till Honom. Men lagen gavs inte för att visa på vår rättfärdighet utan den visar på Guds rättfärdighet. Genom lagen förstår vi Guds heliga vilja.

Har vi kommit till tro genom nåden så gäller det att försöka stanna kvar i nåden och inte börja bygga på ett annat sätt.

Genom Kristus fullbordas lagen i våra hjärtan. När vi tar emot Jesus tar vi emot lagens fullbordan och ENDAST så kan vi på ett rätt sätt göra lagen och vi får en annan position inför Gud. Vi har dött och uppstått med Kristus och nu får vi leva efter Anden och inte efter köttet.
När Jesus får vara Herre i våra hjärtan och våra liv så uppfylls Guds krav. Kristus har frigjort oss från lagen för att vi ska tillhöra Honom.

Vi som tror på Jesus - judar och icke-judar - är renade genom Jesu blod. Vi är alla Guds barn genom tron, alla är ett i Jesus Kristus.
Allt är nåd. Frälsningsverket blev fullbordat på Golgata och vi kan inte lägga till någonting. Det är Jesus som helgar och det sker när vi ser på Jesus. 

Allt egenverk hindrar vår vandring närmare Gud. Lagar och ceremonier kan inte göra oss rättfärdiga. Gud gjorde ingen skillnad på hednakristna och judakristna och han gör det fortfarande inte.

Petrus: Han (Gud) gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apg 15:9-11

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Har det någon betydelse om en pastor döper eller om en annan person gör det?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0