Låt Dig inte vilseledas av flummig drogliberalism och drogromantik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OM CANNABIS
Hasch och marijuana

                                                                
Inverkan på kropp och psyke
Cannabis är ett gift som sakta men säkert förändrar hela personligheten oftast utan att missbrukaren själv märker något, eller förmår inse att de egna problemen beror på missbruket.

Detta skapar lidande både för missbrukaren själv, närstående och andra människor som missbrukaren kommer i kontakt med.
 

Missbruk av cannabis påverkar den psykiska mognaden hos ungdomar. Effekterna på känslolivet rubbar den nödvändiga frigörelsen och ungdomar utvecklas inte normalt.

Denna störning anses långt farligare än risken för kroppsliga komplikationer. (Lungcancer, rubbningar i hormonbalansen, ett försämrat immunförsvar,  m.m.)

ECSTASY
Ämnet:
Syntetiskt. I tablettform eller läskpapper.
Ruset: Förvirring, stickningar, muskelryckningar, lyckokänsla, ökat självförtroende, styrka, hallucinationer.
Skadeverkningar: Dödsfall, svåra depressioner och självmordstankar.

GHB
Ämnet:
Görs av kaustiksoda och rengöringsmedel. Finns även naturligt i kroppen.
Ruset: Lyckokänsla, ökad energi, sexuell upphetsning, sömn, spasmer och medvetslöshet.
Skadeverkningar: Panik, aggressivitet. Andningssvårigheter och koma med alkohol. Dödligt.

HASCH OCH MARIJUANA
Ämnet:
Växten Cannabis sativa. Hasch (starkast) är kådan, marijuana är torkade växtdelar. Röks oftast, men äts också.
Ruset: Avslappning och upprymdhet, tystnad och dåsighet. Ökad puls, torrhet i munnen.
Skadeverkningar: Nedstämdhet, panikkänslor, mognaden försenas hos unga, koncentrationsstörningar, personlighetsförändring, hormonrubbningar, lungcancer och sämre immunförsvar.

LSD
Ämnet:
Syntetiskt. Mikrotabletter eller läskpappersbitar.
Ruset: Hallucinationer och förvirring. Medför förlorad självuppfattning med förstärkta sinnesupplevelser. Förstorade pupiller, illamående, darrningar och frossa.
Skadeverkningar: Ångest, panik och psykoser, ofta långvariga.
Källa: GP Fakta

Lyssna:
1.
Teddy upplevde omedelbar frälsning och andedop under radiointervjun

2. Teddy om nya glädjen, bönespråket och befrielse från hasch, amfetamin, LSD, morfin, heroin

För tonåringar som vanemässigt missbrukar cannabis är det inte ovanligt att hela vuxenutvecklingen stannar upp.

Cannabisrökaren blir lättirriterad och deprimerad.

Den mest typiska skadan av långvarigt cannabismissbruk är det s.k. amotivationssyndromet - d.v.s. passivitet och oförmåga till planerad verksamhet; den egna dimmiga världen upplevs som den enda meningsfulla.

Långvariga overklighetskänslor kan uppträda samt paranoia. Långvarigt cannabisrökande kan göra det svårt att beskriva vad man upplevt eller menar när man vill förklara något. Man pratar mycket men säger lite.

Missbrukaren får en förvrängd bild av verkligheten och har svårt att kritiskt granska sig själv. 

Cannabisrökaren hittar hela tiden på egna förklaringar till sina misslyckanden och är oförmögen att dra slutsatsen att de beror på missbruket.

Cannabisrökaren skaffar sig anledning att fortsätta verklighetsflykten in i cannabisruset genom att t.ex. bortförklara sina depressioner med att det är omgivningen eller samhället det är fel på. Han blir mer och mer avskärmad från omgivningen och förmågan att umgås försämras. 


Vanföreställningar

Snedtändningar med panikångest kan övergå i psykos och delirium med mycket obehagliga vanföreställningar. 

Hos personer med andra psykiska sjukdomar kan även måttlig cannabisrökning utlösa en psykos.
Den som rökt stora mängder hasch löper ökad risk att insjukna i schizofreni.

Olika faktorer avgör hur man reagerar på drogen, t.ex.:

1. Hur många gånger, hur länge och ofta man använt drogen.
2. Mängden man använder och hur mycket THC preparatet innehåller.
3. Vilken slags person man är.
4. Omgivningen, sinnesstämningen, livssituationen, förväntningarna m.m.
5. Om man blandar med alkohol, tabletter eller annan drog.

Man kan aldrig veta i förväg hur drogen kommer att påverka ens liv! 


En avgud
Drogen blir mycket snart som en gud för cannabisrökaren. Man upphöjer och dyrkar drogen. Det florerar en mängd myter kring drogen och de har en tendens att snabbt rota sig djupt i medvetandet hos cannabisrökaren.

Även om man råkat ut för ångestattacker, paranoia eller haschpsykoser är man benägen att  försvara och glorifiera drogen. 

Man inbillar sig att man funnit "djupheter" och nya dimensioner som andra inte förstår sig på. Dessa ”djupheter” är  förvirring, barnsligheter, dumhet och galenskap. Man får allt svårare att tänka logiskt. När förmågan att utnyttja den intellektuella kapaciteten håller på att nedsättas märker man det inte. Det är vanligt att man i stället inbillar sig att man blivit klokare!


Cannabis är en oerhört smygande och förrädisk drog
Åtskilliga använder bara drogen sporadiskt under en period och slutar sedan. Anledningen kan vara att de förstått att de gett sig in på något som de inte kan förutsäga hur det kommer att sluta. 

Efter några års regelbundet cannabismissbruk är det svårt att upphöra med missbruket och komma tillbaka till ett fungerande liv. Det fordras mycket motivation och arbete för att bygga upp det som cannabismissbruket raserat. En person som missbrukat cannabis i flera år behöver hjälp!


Varför provas drogen av så många och varför hamnar man i ett cannbabismissbruk?  
Första gångerna man använder cannabis blir effekten vanligen inte så stark. Man kan inte heller dö av en överdos som av vissa andra droger. Det här kan vara anledningar till att drogen provas av så många. 

Under ett milt haschrus kan man kontrollera vissa handlingar och fungera till synes ganska normalt utåt vid behov, man svarar på tilltal osv. Stunden efter kan man liksom ”gå in i” ruset igen. Detta bidrar till att man lätt inbillar sig att man har kontroll över sitt liv trots missbruket. 

Cannabisrökaren kan under den första tiden fungera i skolan, på arbetsplatsen osv. Har man lätt för sig i skolan t.ex. så behöver missbruket inte omedelbart leda till märkbart försämrade studieresultat. Men har man redan svårigheter att klara av studierna, så märks givetvis de försämrade studieresultaten snabbare. Cannabismissbruk leder till att man får allt svårare att lära sig nya saker, uthålligheten liksom motivationen blir svag. Hela tillståndet kan beskrivas som dämpat, segt, trögt och isolerat. 

En annan anledning till att många provar drogen är att många resonerar som så att användandet av cannabis "inte är farligare än alkohol". Men alkoholens skadeverkningar är väldokumenterade och välkända sedan lång tid. Och cannabis blir inte mindre farligt av att man jämför det med andra droger eller med alkohol. (Bland "Frågor och svar" svarar vi på en del frågor om alkohol.)  


Förnekar missbruket
D
e som använder alkohol eller narkotika bagatelliserar dess skadeverkningar. 
För den som missbrukar alkohol eller narkotika har medlet som man missbrukar blivit en avgud. Alkoholisten erkänner inte att han är alkoholist. Cannabismissbrukaren betraktar inte cannabis som en drog och anser sig följaktligen inte vara narkoman. Han har svårt att förstå personer som är drogmotståndare och felbedömer oftast deras motiv. 


Olycksfallsrisker
Flera stora och tragiska trafikolyckor med cannabispåverkade förare har riktat uppmärksamheten på cannabis som bidragande orsak till olyckor.

Personer som är påverkade av cannabis har svårt att fördela uppmärksamheten. När de t.ex. kör bil kan de koncentrera sig på vissa saker som att styra bilen, men helt ignorera stopptecken eller trafikljus etc. Synen försämras både vad det gäller att fokusera blicken och att kunna se i vidvinkel.

Ofta upplever de som rökt hasch som om körningen inte påverkas av haschruset. Några tror att de kör bättre när de är påverkade. Det är livsfarlig illusion. Haschet fortsätter att påverka bilkörningen i minst 24 timmar efter att man rökt det.

Anna Fugelstad och Jovan Rajs vid rättsmedicinska avdelningen i Stockholm har gjort en studie angående plötslig död.
De har arbetat med att bygga upp ett register över narkotikadödsfall i Stockholmsområdet. De fann då flera fall med cannabis, men ingen annan narkotika, i kroppsvätskorna.

I vissa fall fanns kombination med alkohol och/eller tabletter. Dödsorsakerna för cannabisrökarna var oväntat våldsamma!
10 av 24 fall hade begått självmord. (Av 53 undersökta självmord genom hopp från hög höjd var hela 11 procent cannabispåverkade.
Det innebär att en cannabisrökare löper 19 gånger större risk att beröva sig livet genom att hoppa från hög höjd än en icke rökare.)

Endast en av de 24 hade dött en "naturlig död" i skrumplever i samband med långvarigt alkoholmissbruk.

Förutom självmorden och den enstaka skrumplevern dog cannabisrökarna genom trafikolyckor, alkoholförgiftningar eller mord.

När det gäller alkoholförgiftningar kan det vara värt att påpeka att cannabis hämmar magens kräkningsreflexer.
Därigenom ökar risken att kroppen behåller farliga mängder alkohol.

I Sverige har långvarigt cannabismissbruk varit en faktor när det gäller flera uppseendeväckande självmordsfall och mordfall som varit uppmärksammade för sin grymhet.

Även i jämförelse med dödsfall med andra preparat visade det sig att cannabisdödsfallen kännetecknades av impulsiva våldshandlingar.

Rajs/Fugelstad påpekar också att många dödsfall som är relaterade till cannabis inte upptäcks då det först på senare år har blivit möjligt att analysera cannabis i blodet. Denna metod är också dyr och görs därför heller inte rutinmässigt. Det är också en förklaring till att denna studie är internationellt unik. Gamla forskningsresultat vad gäller skadeverkningarna av cannabis är heller inte tillförlitliga eftersom THC-koncentrationen i marijuana och hasch nu för tiden är högre än vad den tidigare varit.

Missbrukar Du cannabis, någon annan drog eller alkohol, eller känner Du någon som missbrukar? En före detta missbrukare behöver bli läkt i sitt inre så att hon kan leva ett normalt liv utan en känsla av meningslöshet. Och det går att bli fri! Jesus förmår att hjälpa och han gör under i människors liv. Jesus ger en frid som övergår allt förstånd. Han är "ljuset som lyser i mörkret."

I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh. 1:4,5


Många besökare på våra gudstjänster upplever befrielse från missbruk, beroende och tvångshandlingar. Jesus befriar och ger ett liv med mening. Även du som tycker att du har det bra på alla sätt och vis behöver Jesus. Guds vilja är att alla människor skall bli frälsta. 

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Joh. 8:36.

Tycker Du att Du inte har någon tro?

Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord.

Frågor och svar om kristen tro - Fråga pastorn

Upp igen      Föregående sida

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0