Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

KRISTEN MYSTIK

Hejsan! Jag skriver ett specialarbete om kristen mystik, och jag måste säga att det är ett minst sagt komplicerat ämnesområde. Fattar nästan ingenting.
Vad betyder egentligen mystiken för kristendomen? Och vad innebär den? Skulle vara enormt tacksam för ett svar.    MVH AnnaStartsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Jesus Kristus
Guds hemlighet är Kristus, står det i Kolosserbrevet 2:2.

Den kristna tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Vi ser Jesus för vår inre syn. Jesus Kristus är den kristna trons mysterium, den kristna trons "hemlighet": "Kristus i er, härlighetens hopp."( Kol. 1:27)

I Kristus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus. Kristi kärlek övergår allt förstånd.

Guds nåd har i Kristus uppenbarats till frälsning för alla människor. Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Vi får röra vid Jesus i tro. Han blir för oss verkligare än något annat. Hans blod renar oss från all synd.

Vi närmar oss Jesus i tro, och det är inte detsamma som att ge sig hän åt mystik.

Den som inte ödmjukar sig och blir som ett barn kan inte komma in i himmelriket.

Jesus sa: "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Matteus 5:3

Vår egen tankemöda för oss inte närmare Gud. Men när vi omvänder oss till Herren och tar ett fast beslut att följa honom sker frälsningsundret – detta "mysterium" som inte går att omfatta med förståndet.

"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." 2 Kor. 5:17

Jesus skänker oss inte den frid som världen ger utan en frid som övergår allt förstånd.

Guds storhet
En del av den kristna mystiken är att som troende erkänner vi att Guds storhet är outgrundlig. Vår kunskap om Gud är begränsad:

O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte hans domar

och hur outrannsakliga

hans vägar. Romarbrevet 11:33

Nu ser vi en gåtfull spegelbild. En dag skall vi se Honom precis sådan han är, då vi får se honom ansikte mot ansikte.

Men den gemenskap som vi säger oss ha med Gud får inte vara så gåtfull och mystisk att det bara är fantasier. Vår tro måste bli mer än bara spekulationer och mystiska övningar.

En levande tro
Den levande tron är verklig och konkret – den går att ta på. Vi får lära känna Gud.

Jesus sa åt en rådsherre som hette Nikodemus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Detta var ett mysterium för Nikodemus som inte kunde förstå vad Jesus menade.

Jesus blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda. Bibeln uppmanar oss tänka på Jesus Kristus. "Se på Jesus", skriver Hebreerbrevets författare.

"Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.
Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud." 1 Kor. 2:9,10

Rätt kunskap om Gud
Paulus säger att man skall betrakta honom som en "förvaltare av Guds hemligheter". Han skriver om en vishetens och uppenbarelsens Ande som ger en rätt kunskap om Gud. Att hjärtan som blir upplysta kan förstå hur oerhört stor Guds makt är i oss som tror, därför att hans mäktiga kraft är verksam.

Gud kan göra mer än vi kan bedja eller tänka. Genom Anden får vi växa till i kraft och styrka till vår inre människa.

Men världen kan inte ta emot Anden, Hjälparen, sanningens Ande. Världen ser inte Hjälparen och känner honom inte. (Joh.14:17)

Därför är han ett mysterium för världen. Men de troende känner honom, ty han bor i oss och skall vara i oss.

Paulus skriver att han sysslar inte med hemlighetsmakeri utan lägger öppet fram sanningen, vidare:

"Och om vårt evangelium är dolt av en slöja, är det så bara för dem som är på väg till förtappelsen. Dem har denna tidsålders gud slagit med blindhet i deras innersta, eftersom de inte tror. Därför kan de inte se det klara ljuset från evangelium om Kristi härlighet, hans, som är Guds avbild." 
2 Kor. 4:3,4 (Hedegård)

Vi skall inte stänga vägen till Gud för människor genom att förmedla en lära som är så mystisk att ingen förstår den.

Å andra sidan kan bara den som omvänt sig riktigt förstå. Gemenskapen mellan kristna går djupare än all annan gemenskap. Jesus sa: "Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

Bibeln är till stora delar som en hemlighetsfull, stängd bok för den som inte omvänt sig.

Men när vi vänt om till Jesus får Bibeln liv. Det står att Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de kunde förstå Skrifterna. Samma under gör Jesus idag. Smörjelsen lär oss allt.

Underverk i Jesu namn, den helige Andes kraft är ett mysterium för den icke troende. Ingen kan till fullo förklara Guds under. Men vi kan ta emot dem i TRO. Andens gåvor är en naturlig del av den kristna tron:

7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 
1 Korinthierbrevet 12:7-11

14En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 1 Korinthierbrevet 2:14

En kristen kan också verka lite outgrundlig och mystisk:

15Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.1 Korinthierbrevet 2:15

Guds rike är inte ord utan kraft. Paulus var inte ledd av världslig visdom utan av Guds nåd. Han litar inte till sig själv utan sätter sin förtröstan till Gud "som har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken."

Han skriver: "Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd." Efesierbrevet 6:19

När vi vittnar om Jesus och predikar evangelium, vill Han lägga orden i vår mun. Vi får tala drivna och inspirerade av den helige Ande.

Gud behöver bara tomma kärl som Han kan fylla med sig själv. Han skickliggör och utrustar oss till tjänst för sig. För att bli starka måste vi vara svaga - för att bli visa måste vi först bli dårar, bara så kan vi få del av Guds uppenbarelse:

18Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. 1 Korinthierbrevet 3:18-20

Detta är den kristna hemligheten – eller mystiken, om du vill kalla det så!

(MYSTIK = Vad som är gåtfullt.)

Mvh Veli Sergei.

Jag undrar vad församlingsänglarna och tronänglarna har för uppgift. 
Vilka är de?

Upp igen       <Föregående fråga - mer om Jesus

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0