Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Artiklar

 

Den helige Ande
av Veli Sergei        Del 2

Hur får man del av andliga välsignelser? 
Vilka hinder kan finnas för frälsning och andedop?
Vad händer när man blir fylld med helig Ande? 
Varför får man gåvan att tala i tungor? 
Hur verkar Guds Ande?
 
»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande
Vem är den helige Ande? Hur var Jesu förhållande till Anden? 
Vad hände på pingstdagen? Varför behöver den troende helig Ande?

Del 2
1. Vilka är Andens frukter? Vilka är Andens gåvor?  Hur skiljer man på dessa?
2. Jag är medlem i en församling men jag har aldrig blivit fylld med den helige Ande. Hur kan jag få uppleva Anden och ta emot andliga nådegåvor?
3. Vilket förhållande till den helige Ande har den som är född på nytt?
4. Är tungotalet alltid ett tecken på andedopet?
5. Jag har talat i tungor vid något tillfälle, men kan inte göra det när som helst. Oftast kommer tungotalet när jag är på gudstjänst. Kan du förklara?
6. Varför talar man i tungor?
7. Måste alla tala i tungor?
8. Vilka andra tecken finns på andedopet eller att man är andefylld?

1. Vilka är Andens frukter? Vilka är Andens gåvor? Hur skiljer man på dessa?

 

Andens frukt är  
kärlek, 
glädje, 
frid, 
tålamod, 
vänlighet, 
godhet, 
trohet, 
mildhet och 
självbehärskning.
(Gal.5:22,23).
Frukterna är egenskaper som den helige Ande verkar fram i vår personlighet. 

För att Anden skall kunna forma oss måste vi ödmjuka oss så Gud får sin vilja igenom. Vi måste akta oss för falsk ödmjukhet.

 

De andliga nådegåvorna är

vishetens ord,

kunskapens ord, 

trons gåva, 

gåvan att bota sjuka, 

att göra kraftgärningar, 

att profetera, 

att skilja mellan andar,

att tala i tungor, 

att uttyda tungomål. 

(1 Kor 12:8-10).
Det är Anden som delar ut nådegåvor efter sin vilja.  
Anden manifesterar sig genom olika nådegåvor. 

När en troende talar tungomål på olika sätt, så är det den helige Ande som inspirerar och formar orden. 
Det får inte vara en efterapning av någon annans tungotal. 
Det mesta går att plagiera.

Genom nådegåvor ges kraft och vishet att tjäna Gud. 

Hjälparen den helige Ande vill möta de troendes alla behov.
Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 1 Kor 12:7

Upp

 

2. Jag är medlem i en församling men jag har aldrig blivit fylld med den helige Ande. Hur kan jag få uppleva Anden och ta emot andliga nådegåvor?

Att söka Herren
Först måste man avgöra sig för Herren, be om syndernas förlåtelse och bekänna Jesus som Herre. 

När man fått uppleva förlåtelse skall man döpa sig.
Jesus sa: Den som tror och blir döpt skall bli frälst. Mark. 16:16

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Apg 2:38

Vi behöver lägga om livsstil och det är i sitt sökande som man kan uppleva både frälsningsvisshet och andedop.

Gud vill hjälpa oss i vårt sökande och göra bibelordet levande genom sin Ande. Guds Ord är ett ljus på vår stig. 

När vi söker Herren talar han till oss om sådant som vi behöver lägga bort som hindrar oss i vårt sökande efter andliga välsignelser. Om vi inte ser våra brister så är det ju svårt för oss att förstå omvändelseprocessen.

Om man står emot Andens maningar så är det svårt att uppleva ett andligt liv. För att bli andedöpt måste man ta fasta på Guds Ord. Om vi tar fasta på Guds Ord så vill vi naturligtvis följa en andlig väg. Guds barn skall drivas av Guds Ande. 

Där tro predikas finns det möjligheter till frälsning, dop i helig Ande och helande.

Ett sätt att söka närma sig Gud är genom fasta. »Läs mer om fasta här

Jesus: Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? Luk. 11:9-13

Dålig kännedom
En anledning till att många inte är döpta i helig Ande är att de helt enkelt har dålig kännedom om vad Anden uträttar.

När Paulus var i Efesus träffade han några troende som han frågade: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" Apg 19:2

De svarade honom:
"Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." Apg 19:2

Dessa troende visste alltså inget om andedopet. Eftersom de bara var döpta med Johannes dop så lät de sig döpas i Jesu namn. Sedan står det att "när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade." Apg 19:6

Att skilja på falskt och äkta
En felaktig undervisning hindrar människor att bli döpta i helig Ande och fyllda av denna underbara Guds kraft. 
Utan andlig uppenbarelse lyssnar vanligen människor till mänsklig vishet och har svårt att skilja på vad som är äkta eller inte när det gäller talet om Gud. De ser Andens verk som dårskap.

Rädsla för den helige Ande bottnar ofta i okunnighet och det finns massor av felaktig undervisning både om Guds Son och den helige Ande. Bl.a. undervisar man om att dopet i helig Ande och nådegåvorna var för den första tidens kristna och att vi inte skulle behöva dessa välsignelser. Det är sjuka läror som hindrar människor att uppleva dop i helig Ande och nådegåvor. Ta inte del av sådan undervisning, den kommer från den onde.

Paulus:
Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.1 Kor. 2:5

Mitt andedop
För min egen del var det så att jag inte var nöjd med mig själv trots att jag var frälst och döpt och vittnade om Jesus och upplevde frid med Gud och kärlek till alla människor. 

Jag kände att jag inte räckte till. Jag ville att det skulle ske mer i mitt liv. Jag var förkrossad över min kraftlöshet och oförmåga. Jag ville tjäna Gud på ett bättre sätt. 
Jag böjde mina knän och bad till Gud. Min längtan var att komma närmare Gud och uppleva en växande tro och bli brukad av Gud. Då upplevde jag en underbar ström genom hela min varelse. Mitt hjärta fylldes av glädje. 

Jag jublade inför Herrens ansikte i obeskrivlig, himmelsk glädje samtidigt som jag fick det nya bönespråket. Jag talade i tungor. Detta skedde i mitt hem.

Men inte heller efter andedopet var jag nöjd med mig själv. Gud lyste upp mitt inre så att jag såg mina brister ännu tydligare. Detta ledde till att jag gick in en lång fasta och ägnade all ledig tid åt bön. 

Efter en lång tid i fasta och bön mötte mig Jesus på ett underbart sätt. Han gav mig den helige Andes kraft på ett påtagligt sätt och jag fick uppleva att Anden efter det verkade på ett märkligt sätt med mig var jag än gick. Välsignelsen som jag upplevde under den fastan har följt mig hela tiden.

Guds nåd
Andedopet är en gåva som vi får ta emot av nåd i tro, precis som frälsningen.
Genom tro och överlåtelse får vi del av bådadera.

- Man kan bli döpt i Anden när man sitter och lyssnar  till Guds Ord.

Medan Petrus talade hemma hos Kornelius föll den helige Ande över alla som hörde ordet och de talade med tungor och prisade Gud. (Apg 10:44-48)

- Man kan uppleva andedopet när man är i bön. 
Man kan uppleva andedopet när man får förbön med handpåläggning.

De 120 lärjungarna i övre salen hade endräktigt hållit ut i bön när anden föll på dem på pingstdagen. (Apg kap. 1 & 2) Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:4

Paulus var i bön och fasta efter att ha mött Jesus på Damaskusvägen när lärjungen Ananias, som också var i bön, blev tillsagd att gå och lägga händerna på Paulus för att han skulle få sin syn igen och uppfyllas av helig Ande. (Apg 9:1-19. 
Se också Apg 19:6, Apg 8:14-17)


- En del har upplevt tungotal efter att de kommit hem från en gudstjänst. De har då suttit i bön och prisat Herren.

- Många upplever den helige Ande mäktigt då de lyssnar till Guds ord i närradion. En del börjar tala nya tungomål.

Man skall ta fasta på Guds löften. 
Anden är redan utgjuten.

Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta min Ande över alla människor. Apg. 2:17

Jesus: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Mark. 11:24

Vi skall inte låsa oss vid några föreställningar om hur och när andedopet skall ske. Anden fördelar sina gåvor åt var och en efter sin vilja. (1 Kor. 12:11)

Det viktiga är att man söker Jesus ödmjukt och hängivet, ber uppriktigt och allvarligt och överlåter sig helhjärtat åt hans vilja, att man gör det Herren manar till, samt tar del av trons predikan. Tron kommer av predikan. (Rom 10:17)

Det är naturligtvis bra om man ingående läser i Apostlagärningarna hur det gick till när människor blev fyllda med Anden så att man inte blir rädd och låser sig när Anden verkar. Dop i helig Ande och andeuppfyllelse är till för alla troende.

Upp

 

3. Vilket förhållande till den helige Ande har den som är född på nytt?

Guds Ande har kommit för att vara i den troende. Den som är född på nytt får uppleva frid med Gud och Guds Ande. Guds Ande ger visshet om att man är frälst/född på nytt och så är man trygg i sin tro.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Rom. 8:16

Upp

 

4. Är tungotalet alltid ett tecken på andedopet?

Tungotalet är ofta ett av de första tecknen på andedopet.
På pingstdagen var 120 personer samlade i bön. Det står att alla uppfylldes av helig Ande och började tala i tungor. 

Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:2-4

Skillnaden mellan ett falskt och ett äkta andedop
På pingstdagen var det första gången lärjungarna talade i tungor. De härmade inte varandra.

Ibland är det så att någon talar ett oäkta tungotal som denne lärt sig härma efter en annan person som heller inte har ett äkta tungotal. 
Men det händer också att någon härmar ett äkta tungotal och tror sig därmed vara andedöpt utan någon egentlig upplevelse av Guds Ande. Detta är mycket allvarligt.  

Ett äkta tungotal kommer med en större tro, större glädje, större visshet osv. Anden ingiver det äkta tungotalet. En del upplever att de har svårt att hålla tillbaka tungotalet som forsar fram när de blir fyllda med Anden.

Med andra som blir fyllda med Anden kan det vara så att tungotalet kommer efteråt, kanske i hemmet efter gudstjänsten.

När man får nya ord av Anden skall man fortsätta att tala i tungor, "haka på" strömmen av nya ord som bubblar fram ur det innersta och låta Anden inspirera orden.

Upp

 

5. Jag har talat i tungor vid något tillfälle, men kan inte göra det när som helst. Oftast kommer tungotalet när jag är på gudstjänst. Kan du förklara?

Det är inte ovanligt att den som nyss fått gåvan att tala i tungor i början upplever att tungotalet flödar som mest på gudstjänster där den helige Ande är utgjuten. När man brukar gåvan så kan man vanligen tala i tungor när som helst så småningom och man kan också få olika språk.
.... andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 1 Kor. 12:28

Det finns också tungotalare som inte kan tala i tungor annat än på en gudstjänst där Anden är utgjuten, därför att de behöver hjälp i sin tro.

Upp

 

6. Varför talar man i tungor?

När man blir andedöpt blir man fylld med helig Ande på ett överflödande sätt. Man har då svårt att finna vanliga ord för att uttrycka sin hänförelse. Tungotalet är en hjälp att ge uttryck för den tacksamhet och kärlek man upplever till Herren.

Ibland vet vi inte riktigt hur vi skall be. Tungotalet är då en hjälp i bönen och vi ber sådant som Guds Ande vill att vi skall be.

Herren ger oss tungotalet för att vi skall bli uppbyggda i tron. Man upplever under tungotalet hur man blir styrkt och hur man öppnar sig för Anden.
Den som talar tungomål uppbygger sig själv. 1 Kor. 14:4

Herren vill naturligtvis att vi använder de gåvor vi fått.  
Paulus sa:
Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. 1 Kor.14:18
Om Paulus som hade en så orubblig tro behövde tala så mycket i tungor, så behöver vi det också.

Man kan omväxlande be och lovsjunga med sitt förstånd och be och lovsjunga i Anden med tungotal. 
Man skall söka Andens ledning i sina böner och inte låsa sig vid bara ett sätt att be.
Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet. 1 Kor. 14:14,15

Tungotalet är ett hemligt bönespråk.
Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. 1 Kor. 14:2

Andedop och tungotalet som är en av de första andliga nådegåvorna man vanligen upplever, är ingen examen. Det är bara som en försmak av det som Herren vill ge. 

Har man fått tungotal skall man be om att få uttydningens gåva och profetians gåva, mm.
Med uttydningens gåva blir tungotalet till nytta för hela församlingen:
Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. 1 Kor.14:12,13

Likaså uppbygger den som profeterar en hel församling:
Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. 1 Kor. 14:4

Upp

 

7. Måste alla tala i tungor?

Man kan uppleva Guds kraft utan att man talar i tungor. Den helige Ande kommer över Herrens vittnen och det betyder att vittnena får kraft att frambära budskapet så som Gud vill genom den helige Andes kraft och inspiration. Alla som predikar behöver uppleva att Guds Ande kommer över dem. 

Man kan också uppleva sig styrkt och förnyad och man avlastar bördor, men behöver då nödvändigtvis inte tala i tungor. Den helige Ande är en tusenkonstnär. 

När vi blir fyllda med Anden får den helige Ande kontroll över oss och då ligger det också nära till hands att Anden får kontroll över våra talorgan och vi börjar tala i tungor.

Paulus:
Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? 1 Kor. 12:30

Paulus: Jag önskar att ni alla skall tala tungomål…1 Kor. 14:5

Andedop som åtföljs av tungotal brukar öppna upp vägen för andra andliga nådegåvor. Tungotalet är till stor hjälp för den troende.

Oavsett om vi talar i tungor eller inte så upplever alla troende gemenskap i Anden. Vi är olika långt på vägen och har olika mått av förståelse av Guds ord, men detta får inte hindra gemenskap i kärlek. Kristus enar.

Upp

 

8. Vilka andra tecken finns på andedopet eller att man är andefylld?

När man upplever andedopet blir man tryggare i sin tro. Anden kommer med visshet. Man tjänar Gud med större glädje och frimodighet. Man får ett större intresse för Guds ord och Andens kraft till övervinnande. 

Andens frukter blir mer synbara och man upplever en bättre förmåga att urskilja vad som är falsk ödmjukhet och vad som är äkta. Anden uppenbarar för oss allt vi behöver veta, uppenbarar hela sanningen för oss. 

Jesus:
Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. 
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
 
Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Johannes 16:13,14


Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

Lyssna till 15-min.-predikan: »Om dopet i helig Ande

Upp     Startsidan

Till alla frågor och svar       Artiklar

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0