Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Artiklar

Om den helige Ande 
av Veli Sergei         Del 1  
Vem är den helige Ande? 
Hur var Jesu förhållande till Anden? 
Vad hände på pingstdagen? 
Varför behöver den troende helig Ande?
 

» Till del 2 i undervisningen om den helige Ande  
Vilka hinder kan finnas för frälsning och andedop? Hur får man del av andliga välsignelser? Vad händer när man blir fylld med helig Ande? 
Varför får man gåvan att tala i tungor? Vilken är den främsta anledningen till att Guds Ande kommer över den troende?


Del 1
1. Vem är den helige Ande? 
2.
På vilket sätt ingriper den helige Ande i våra liv?
3. Förklara ”tredje personen i gudomen”! 
4. Vem av personerna i gudomen skall man tillbe?  
5. Hur var Jesu förhållande till den helige Ande när han vandrade på jorden? 
6. Hur var lärjungarnas relation till den helige Ande?
7. Hade lärjungarna ingen erfarenhet av Anden innan pingstdagen?
8. Sa Jesus varför de skulle bli döpta i helig Ande?
9. Sa Jesus något mer om Andens betydelse?
10. Finns det fler bibelställen som talar om Andens betydelse då man vittnar om Jesus?
11. Varför talade Paulus om sin svaghet när han hade den helige Ande?
12. Vad hände när Anden kom över de första kristna?
13. Kan en person som inte är frälst uppleva Anden? 
14. Vad var det för speciellt med pingstdagen? 
15. Hur vet man om man har den helige Ande?
 

1. Vem är den helige Ande?

Den helige Ande är den tredje personen i gudomen. 
Den helige Ande kallas också Guds Ande, Anden, Kristi Ande, Herrens Ande, sanningens Ande, Hjälparen, m.m.

Upp

 

2. På vilket sätt ingriper den helige Ande i våra liv?

När vi blir födda på nytt kommer Guds Ande för att vara i oss. Genom den helige Ande är Jesus närvarande hos oss idag.
Den helige Ande vägleder och hjälper oss att leva enligt Guds vilja och plan. Den helige Ande kan utforska och meddela Guds visdom (1 Kor 2:9-12). Den helige Ande kan bli bedrövad, om vi handlar mot Guds vilja.

Jesus: Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14:26

Upp

 

3. Förklara ”tredje personen i gudomen”!

Den helige Ande är Gud. Gud är en. En och samma Gud, han som är världens Skapare, uppenbarar sig som tre personer: i Fadern, Sonen och den helige Ande. Fadern är i Sonen, Sonen är i Fadern, den helige Ande är ett med Fadern och Sonen osv.

Gud är treenig, men de tre personerna i gudomen är ett – alltid överens. Vi tillber EN Gud - Fadern, Sonen och den helige Ande är ETT.
Jesus skulle lämna jorden efter sin uppståndelse, men lovade att han ändå skulle vara hos oss. Jesus sa:
”Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er”. Joh. 14:18 

Detta blev möjligt genom den helige Ande, som är Guds egen närvaro i oss. All Guds fullhet finns i den helige Ande.

I villolärorna vill man gärna söka ta ifrån Jesus hans gudom, förneka den helige Andes under och bortförklara treenigheten.

Upp

 

4. Vem av personerna i gudomen skall man tillbe?

Vi skall tillbe i Jesu namn och rikta blicken på Jesus. Anden förhärligar Jesus, pekar på Jesus.

Jesus: Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Joh. 16:24

Jesus: Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Joh. 14:13,14

Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Jesus: Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Johannes 16:13,14

Upp

 

5. Hur var Jesu förhållande till den helige Ande när han vandrade på jorden?  

Jesus representerar i högsta grad den helige Ande. Om Jesus står det att han ”blev en livgivande ande”, … ”som kom från himlen”. (1 Kor. 15:45-47) Jesus var uppfylld av den helige Ande. Han är ”med kraft bevisad vara Guds Son”. (Rom 1:4)

Jesus blev till genom helig Ande. Ängeln sa till Josef om Maria: ”… barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.” Matt. 1:20
När Jesus lät döpa sig sänkte sig den helige Ande ner över honom i en duvas skepnad (Luk. 3:21,22). Uppfylld av den helige Ande fördes han av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar (Luk. 4:1,2). I Andens kraft vände Jesus sedan tillbaka till Galiléen (Luk. 4:14). I synagogan i Nasaret öppnade han profeten Jesajas bokrulle och läste ur den: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap….”Luk. 4:18

Jesus var under hela sin verksamhets tid fylld med Andens kraft.
….Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Apg 10:38

Upp

 

6. Hur var lärjungarnas relation till den helige Ande?

Den helige Ande utgöts över lärjungarna på pingstdagen, efter att Jesus dött och uppstått och blivit upptagen till himlen.

Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7:38,39 

Jesus: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Johannes 16:7

Upp

 

7. Hade lärjungarna ingen erfarenhet av Anden innan pingstdagen?  

Jo, efter att Jesus uppstått från de döda andades han på lärjungarna och sade: ”Tag emot den helige Ande!” Men de var inte döpta i den helige Ande. Innan Jesus blev upptagen till himlen sa han åt lärjungarna: ”Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” Apg 1:5

Upp

 

8. Sa Jesus varför de skulle bli döpta i helig Ande?  

Ja, han sa att när Anden kom över dem skulle de få kraft att vittna om honom:

Jesus: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg. 1:8

Upp

 

9. Sa Jesus något mer om Andens betydelse?  

Jesus sa: Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Joh. 6:63

Det betyder att det är den helige Ande som ger andligt liv. Om vi inte har Anden har vi inget andligt liv utan lever i ett köttsligt väsende.

Upp

 

10. Finns det fler bibelställen som talar om Andens betydelse då man vittnar om Jesus?

I Apostlagärningarna står det mycket om hur de kristna uppfylldes av frimodighet och kraft genom den helige Ande då de predikade.

När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord. Apg 4:31

Paulus skrev mycket om hur beroende han var av Anden då han predikade. Han ville ha förbön så att ordet skulle ges åt honom när han öppnade sin mun.

Paulus: Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Kor. 2:4,5

Paulus: Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. 1 Thess 1:5

Paulus: En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Kor. 3:4-6

Upp

 

11. Varför talade Paulus om sin svaghet när han hade den helige Ande?

Han gjorde klart att han inte byggde på människors visdom eller kraft. Då kunde Anden vila över honom. Han var helt och hållet beroende av Guds Ande och han ville vara i en beroendeställning. Han ärade Gud.

Paulus: En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Kor. 3:4-6

Paulus: Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 2 Kor. 4:7

Paulus: Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Fil. 3:8,9

Paulus:Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. 2 Kor. 12:9,10

Upp

 

12. Vad hände när Anden kom över de första kristna?

Det står att när den helige Ande kom över de troende så blev de beklädda med kraft och de förkunnade frimodigt Guds ord, de talade i tungor och de profeterade. Sjuka blev helade i Jesu namn och stora tecken och kraftgärningar utfördes. De frambar vittnesbördet om Jesus med stor kraft.

Upp

 

13. Kan en person som inte är frälst uppleva Anden?

Ja, Anden kommer och överbevisar människan om synd. Förr i tiden talade vi mycket om syndanöd. Man behöver veta att man är en syndare i behov av att omvända sig till Herren.

Jesus sa om Anden: Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Joh. 16:8

Upp

 

14. Vad var det för speciellt med pingstdagen?  

Joels profetia om att den helige Ande skulle utgjutas över alla människor gick i fullbordan. Tidigare hade den helige Ande bara kommit över några få utvalda Herrens tjänare. Nu skulle alla troende få del av den helige Ande.

Det är detta som är sagt genom profeten Joel:
Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Apg 2:16-18

Upp

 

15. Hur vet man om man har den helige Ande?

Den helige Ande har utgjutits över alla som är födda på nytt så alla som är födda på nytt har den helige Ande. Vi har alla fått del av samma Ande.

- Den helige Ande gör oss till nya skapelser.

- Anden ger visshet om barnaskap hos Gud, när vi blir frälsta får vi Anden som en handpenning i våra hjärtan. (2 Kor. 1:23)

- Genom Anden så upplever frälsta gemenskap med varandra. Kristus enar.

Sedan man blivit född på nytt/frälst skall man ta vara på Guds löfte som gäller alla kristna om andedopet och att ständigt bli fylld med Anden. Man kan bli mer och mer uppfylld av den helige Ande.

Svar på fler frågor om den helige Ande finns bland frågor och svar, kolla t.ex. 
»Vad menas med att den helige Ande blev utgjuten?
Lyssna:
»Om dopet i helig Ande


Till del 2 i undervisningen om den helige Ande

Upp      Startsidan

Till alla frågor och svar       Artiklar

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0