Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

 

HUR KOMMA ÅT
KRAFTEN I GUDS ORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Predikan d
irektsänd i radio.  

En andlig väg
Hur lär vi känna Gud? Människor lär vi känna genom deras ord och gärningar.
Då vi vandrar i de goda gärningarna som Gud har förberett lär vi känna Gud.
Är vi till nytta för varandra som troende? Guds vilja är att vi skall vara till nytta för varandra. Vi skall uppmuntra varandra i tron på Herren Jesus Kristus.

Vi ska tro evangelium. Men det är inte så lätt att tro alla gånger, tycker människor. Den som är ofrälst är bunden i otrons makter och vanor, och har svårt för att ändra livsstil. Hur skall man göra?
Vi måste lägga av oss det gamla livet och ikläda oss den NYA människan. Då får vi lättare att förstå vad Gud vill med vårt liv, och lär oss mer för varje dag som går.

Den helige Ande är den underbaraste av lärare. Anden tar av vad Jesus är och levererar det till oss.
Herrens Ande manar oss att vandra den rätta vägen - den goda vägen.

Gud ger oss råd. Han lär oss utvägar och möjligheter och vill lära oss förstånd i allt.
Men för att vi skall gå den rätta vägen måste vi ha tro. Det handlar om en trons väg.

Att se Jesus i tro
Hos Gud är makten. Vi har möjligheter till all slags hjälp genom tro. Hur svaga vi än är så kan vi lita till vår Gud.
Den som endast litar till sitt förstånd är en dåre. Vi skall alltså lita till vår Gud.
Men hur gör vi det? Jo, vi läser Guds ord och vi tar fasta på vad som står skrivet där. Vi söker finna vägen genom ljuset i Guds ord då vi läser det, eller lyssnar på predikan.
Gud vill att Herren Jesus skall bli uppenbar för våra hjärtan genom Anden. Vi skall skåda Jesus i tro.

En sund tro bygger på Guds ord

Hur är det egentligen i de här sista dagarna då människor förändrar Guds ord?
Är det så att människor vill utge sig för att vara visare än Gud?


"Vem kan utrannsaka Herrens Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom?" Jes. 40:13

Vi skall vara Jesu lärjungar - vi skall lära av Honom. Och vi skall lära av varandra. Men då skall vi bara ta fasta på det som är gott hos varandra. I något stycke brister vi alla.
Det är samma sak med profetia. När vi lyssnar på profetia får vi inte förakta profetian, men vi får pröva allt och ta vara på det som är gott.

Det som vi ser bygger en sund lära, en sund tro och som ger oss glädje och förökad tro, det skall vi ta vara på.
Herren vill ge både frid och glädje och han vill att vi skall växa till i tro. Då blir vi allt mindre beroende av människor som vill lära ut det ena som det andra.

Vi skall alltså vara Jesu lärjungar. Herren vill uppenbara sin viljas väg för våra hjärtan.
Men så länge vi försöker lära Gud förstånd och vi kanske anklagar Gud för allt ont i denna världen - ja, då är det omöjligt för Gud att lära oss någonting. Då är vi ju inte ödmjuka.


"Skall man då lära Gud förstånd, honom som dömer över de högsta?" Job 21:22

Ja, vi får ställa oss många frågor, och svaret kommer i vårt innersta. I
Luk. 12 :57 läser vi:

"Varför låter ni icke ert eget inre döma om vad rätt är?"

Skapelsen vittnar om Guds existens
Skapelsen är ett mäktigt underverk. Vi kan inte se vidden och bredden av Guds kärlek, och inte heller ser vi slutet på skapelsen.
Vad finns bortom allt vi kan se - vad finns bortom den stjärnevärld vi kan se? Jag tror inte att vi skall grubbla över det, utan det viktigaste vi har att göra är att ta fasta på Guds ord och lära oss vägen till Gud.

Om Du skall någonstans vill Du först ta reda på vägen som leder dit, eller hur? Du kanske tittar på en bilkarta, och så söker Du Dig fram. Så är det med Herren Jesus Kristus. Vi måste lära oss hitta Honom, för att kunna hitta vägen - Han ÄR ju vägen till Gud.

Den som inte vill veta av Gud, vill inte ge Gud ära utan vill i stället gå sin egen väg. Inte ens Guds väldiga skapelse är ett vittnesbörd för honom eller henne.


"Men fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig. Eller tala till jorden, hon må undervisa dig, fiskarna i havet må ge dig besked. Vem kan inte lära genom allt detta att det är Herrens hand som har gjort det?
I hans hand är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda." Job 12:7-10

Ja, hur skall vi förklara allt det underbara, denna väldiga skapelse, om vi inte tror på Gud? Vi anar en oerhörd kunskap och ofattbar vishet bakom allt i skapelsen. Skapelsen skall bli ett vittnesbörd för oss om Guds existens, enligt Guds ord.

Tro på Guds möjligheter
Om vi tror att Gud finns - ja, då finns det möjligheter för oss. Den som vill komma till Gud måste nämligen tro att Gud är till och att Gud lönar den som söker Honom. Vi kan inte löna oss själva genom vår egenrättfärdighet, och vi kan inte lita till vår egen vishet. Vi behöver ta del av någonting större och mäktigare - och det får vi, om vi går till Jesus.

"Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte oupphörligen." 1 Krönikeboken 16:11

Det handlar om att ge sig hän åt Livets Herre och åt det som är gott. Låt oss tänka på det som är därovan.
Låt oss se på Honom som har gått före för att bereda rum i himmelen.
Vem är det? Jo, det är vår käre Herre Jesus Kristus.
Han är tillbakakommande för att döma levande och döda.
Och möjligheten finns för oss att bli frikända, då vi accepterar Honom som vår personlige Frälsare.

Inte bara lära utan tro
Vi skall ta ett exempel från skolan. Barnen lär sig mycket, de lär sig att minnas och upprepa det de lärt in. Men det är inte alltid de tror på detta som de lär sig upprepa.

Om vi läser Guds Ord så kan vi också lära in en hel del av Guds ord. Vi kan också upprepa gudsordet i tid och otid. Men sedan kommer frågan: Tror vi på detta som vi själva talar om, som vi upprepar och som vi har lärt oss?

Ja, man kan ju tycka så - att om vi är bra på att upprepa de olika bibelverserna, så finns där stor tro.
Men det behöver inte alltid vara på det viset.
Tron handlar om överlåtelse. Att lita till sin Gud som ett barn, att förtrösta på Herren och lära sig trons väg.

Vi må ta vara på Guds förmaningar och hans tuktan så att vi hittar den rätta vägen i de olika situationerna. Vi får lära oss att se Herren i tro.
En gång skall i åskådning bytas det som vi trodde här.
Och vi behöver inte komma på skam om vi litar till vår Gud, om vi tror på Herren Jesus Kristus.


Nytt liv i Kristus Jesus
Vi får hoppas på Gud, hoppas på Herren Jesus Kristus. Och det är som att ta till sig en helt ny lära som leder till ett nytt liv.

"Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!" 2 Kor 5:17

Jesus kommer med nytt liv. Detta nya liv vill ha utrymme i vårt innersta och vill alltså bestämma vår väg. När Jesus får blir Herre, då får Han bestämma väg.

Och då handlar det inte bara om att upprepa ett antal bibelverser, utan det handlar om att tro på Herren Jesus Kristus. Också i de situationerna då man för ögonblicket inte finner någon bibelvers att minnas.

Herren skall leda oss där vi går bedjande fram.
Lita till Din Gud, Du som lyssnar till det här programmet.
Är Du ännu inte troende, så kan Du ju bli det under det här programmet.
Jesus vill lära oss den väg vi skall vandra - livets väg som leder till liv, överflödande liv. 
  
David: "Jag vill lova Herren, ty han ger mig råd. Ännu om natten manar mig mitt innersta." Ps 16:7 

Gud talar till vårt inre och leder oss så att vi vet hur vi skall handla i olika situationer.

Ödmjukhet och villighet
Nå, vilka kan Gud leda på det bästa sättet?

"Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg."  Ps. 25:9

Förmodligen är de de enda som han kan leda rätt, och lära sin väg.
Om vi är förhärdade och har hårda hjärtan är det ju svårt för Herren att leda oss, för då förhäver vi oss över både Gud och människor. Vi behöver alltså ödmjuka oss för att bli ledda rätt.

Frälsningen handlar om de ödmjukas nådefrälsning.
Ödmjukhetens väg är kraftens och vishetens väg.
Och finner vi utvägar i Jesu namn. Så finner vi möjligheten till en växande tro.


"Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet för dem som håller hans förbund och vittnesbörd." Ps. 25:10

Herren förmår det som människor inte förmår.

Herren vill visa oss sin väg, och när vi läser Guds ord ser vi där vägen till Gud. Gud vill ge ljus på vår stig.


"Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem inte fram." Ps 32:8,9

Vi måste vara villiga att gå vägen.
Det får inte vara så att man måste dra oss och mota oss fram på vägen. Bryr vi oss då alls om Guds ord, och bryr vi oss om Herren? Herren vill in i hjärtat, in i vårt allra heligaste -  vårt mest privata rum.


"Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta." Ps 51:8

Vi får inte vara oförståndiga, utan vi får söka förstånd hos Gud och så har vi olja i lampan - då är vi vakna.
Då upplever vi frid och en övervinnande tro.

Hur tacklar vi lidande och problem?
Ofta möter vi svårigheter och lidande.
Detta prövar vår tro. Låt oss också då hålla blicken vid Jesus.
Vi upplever att vi växer till i kraft då vi är uthålliga under lidande och olika prövningar som vi möter.

"Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal." Ps. 119:67

Visst kan vi tycka att lidande är onödigt, men den som är uthållig under lidandet blir andligt sett starkare och växer i tron och i övervinnande kraft.
Mycket beror på hur vi tacklar de olika omständigheterna i livet. Låt oss gå framåt i Jesu namn, i tro på honom - Han vill visa oss på utvägar.

"Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, må din gode Ande leda mig på jämn mark." Ps. 143:10

Det finns alltså möjligheter, genom att man läser Guds ord och tar det till sitt hjärta, och inte bara tänker på att man måste se för att tro. Gud är osynlig. Han vill att vi skall ta till oss budskapet och uppleva trons ande, som ger oss en underbar övervinnande kraft i vårt innersta väsen. Vi skall vandra på den goda vägen. Bibeln visar väg. Det är ljus i Guds ord. Ordet är ljus för våra hjärtan.
Vi behöver alltså evangeli ljus och evangeli kraft. Och vi får också uppleva allt detta, om vi ödmjukt tar vara på Ordet.
Då kan vi t.o.m. när vi är ytterst svaga och upplever frestelser och stort tryck, förtröstansfullt säga:
"Herren skall hjälpa mig, Herren skall leda mig."


Vi får vara svaga men får seger och kraft genom Guds ord
Ja, se inte på Din svaghet, Du som lyssnar, utan tänk på Herren Jesus Kristus. Han vill låta sin Ande komma över Dig!
Då kan vi säga som Paulus: "När jag är svag, så är jag stark."

Låt oss berömma oss av Herren och ta till oss evangeli budskap. Genom predikan så kan vi uppleva livsförvandling - ett nytt liv - då vi tar vara på budskapet om världens Frälsare Jesus Kristus. Han vill bli vår personlige Frälsare och vän.
Och Han vill lära oss vägen till livet.


"Att ta vara på tuktan är vägen till livet, men den som ej ger akt på tillrättavisning, han far vilse."  Ords 10:17

Låt oss inte vara så självkloka, så att vi inte lyssnar till Guds ord, så att vi inte tar till oss budskapet.
Hur skall vi då kunna bli räddade?
Den som vill berömma sig må berömma sig av Herren. Men berömmer vi oss av Herren - då tar vi ju vara på Guds ord.

"Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.
Den gode undfår nåd av Herren, men den falske blir av honom fördömd."  Ords 12:1,2

Drivkraften bakom våra handlingar
Jag tror att vi ständigt har anledning att rannsaka vårt innersta. Vi får fundera över VARFÖR vi gör det ena som det andra, vad ANLEDNINGEN verkligen är. Uträttar vi olika ting till Herrens ära - eller är orsaken någon annan? Handlar vi i tro - eller är det av annan anledning? Jag  tror att vi i det stycket många gånger får tänka till.

Vi är ju ofta sådana att vi lyssnar på och lätt tar till oss sådant som raserar tro i stället för att bygga tro och övervinnande kraft. Herren vill att vi skall vara uppfyllda av tro och helig Ande och glädjas i Honom.

Vi måste inse vår begränsning
Hur skall vi vara beskaffade för att kunna hjälpa varandra?

"Som en gyllene örring passar till ett bröstspänne av fint guld, så passar en vis bestraffare till ett hörsamt öra."  Ords 25:12

Herren vill ge evigt liv åt var och en som tror och tar vara på den undervisning som vi finner i Guds ord.

Också den som är mycket sjuk - ja, som t.o.m. upplever att där är inte många dagar kvar - kan ta till sig budskapet och uppleva frid. Bli verkligt trygg. Jesus har besegrat döden - Han är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom Honom. Den som tror på Herren Jesus Kristus har övergått från döden till livet, halleluja! Om hon än dör, så skall hon leva.

»Tillbaka till förteckning över predikningar


Information om droger

Frågor och svar om kristen tro

     
 Upp igen

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0