Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Fundamentalistisk eller allegorisk bibeltolkning?

Hej! Jag har hört talas om fundamentalistisk bibeltolkning, allegorisk och symbolisk tolkning. 
Vad finns det för likheter och olikheter mellan dem?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Vad är fundamentalism och en fundamentalistisk bibeltolkning?

Ordet fundamentalism uppfattas på olika sätt. Självklart skall vi hålla fast vid Guds Ord och ha Ordet som fundament för vår tro. Men om fundamentalismen innebär en laglära istället för nådesfrälsning så har vi hamnat fel.

Jag har sett många som varken kan läsa eller skriva bli härligt frälsta genom trons predikan där man upplever Guds kärlek och nåd. Även barn kan uppleva underbara under då de lyssnar i tro.

Det kan också vara så att någon som upplevt nådesfrälsning börjar berömma sig av sin fullkomlighet och laglydighet, av laggärningar istället för att vara tacksam över den nåd som Herren ger åt var och en som söker honom i tro. Läs Galaterbrevet om dem som började i Anden men slutade i köttet.

Jag har besvarat många frågor på denna hemsida om skillnaden mellan lag och nåd. 
(Läs mer: »
Frälsning genom laggärningar eller tro?)

Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen (Rom.13:8)
Vi får inte fordra mer av människor än vi fordrar av oss själva. Jesus sa:

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna." Matteus 7:12

En lagisk blind tilltro till Bibeln omintetgör kärlek. Skrifterna skall förstås genom Andens uppenbarelse. Kärleken äger vishet i allt.

Man skall inte plocka ut en bibelvers ur sammanhanget.
Det finns bibelverser som man kan läsa en i sänder och få uppbyggelse av det, andra bibelverser måste sättas in i sitt sammanhang för att förstås på rätt sätt.

I Bibeln förklarar den ena versen den andra så att det blir en rätt kunskap. Rycker man lös bibelverser så kan det bli en katastrof.

Allegorisk tolkning
Detta gäller även för dem som har en liberal bibelsyn och de som tolkar allt i Bibeln allegoriskt, symboliskt.

De försöker inte sätta in bibelversen i sitt sammanhang utan tolkar varje enskild biblisk berättelse som något som inte har hänt i verkligheten utan något som skall tolkas symboliskt. De som bara har en allegorisk bibeltolkning bortser från det historiska innehållet i bibelberättelserna.

Men man kan inte tolka olika händelser i Bibeln, t.ex. berättelser om under och tecken, som legender och något symboliskt. Det leder inte till en levande tro. Gud är undrens Gud och Bibeln är inte inaktuell idag. Bibeln berättar för oss om verkliga människor och verkliga händelser. Naturligtvis måste man tänka på hur omständigheterna var för de människor det berättas om i Bibeln och hurudan den kultur de levde i var.

Bibeln berättar både om människors tro och lydnad mot Gud liksom människors misslyckanden och fientlighet mot Gud.

Ett exempel: Jobs vänner misslyckades med att hjälpa Job och gav felaktiga råd. Man kan därför inte plocka fram det Jobs vänner sade ur Bibeln och säga att det är Gud som står bakom alla dessa uttalanden som finns i kapitel efter kapitel! Herren tillrättavisade ju Jobs vänner för det de hade sagt och Job fick på Herrens befallning be för sina vänner.

Där det i Bibeln finns en allegorisk betydelse, d.v.s. en djupare innebörd av någon händelse, så förklaras det och framkommer av sammanhanget. 
(Läs mer om detta i tidigare svar: 
»
Vilka symboler finns i kristendomen?)

När det gäller fundamentalister och fanatiska bokstavstroende är de ofta lagiska och oförsonliga och dömer människor att uträtta sådant som för dem själva är omöjligt. Bokstavslära formar hårda hjärtan.

Däremot den som håller sig till Herren blir en ande med honom och får uppleva nåd och kärlek. Som troende skall vi rätta oss efter undervisningen i Nya Testamentet i den helige Andes ljus. Vi skall slå vakt om tilltron till undren i Bibeln.

Och när vi läser i Gamla Testamentet så skall vi läsa det så som Jesus gjorde. När Jesus läste i det Gamla Testamentet (den enda Bibel som fanns då) så förklarade han vad som stod skrivet om honom där:

Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Lukas 24:26

Hela Skriften är inspirerad av Gud och vittnar om Jesus Kristus.

Varifrån kommer benämningen fundamentalism?
Benämningen fundamentalism kommer från den amerikanska tidskriften "The Fundamentals" som kom ut på 1910-15-talet som en protest mot den moderna bibeltolkningen, liberalteologin. I tidskriftens artiklar slog man vakt om de fundamentala sanningarna i Guds ord som är grundläggande för kristen tro.

Från början handlade den fundamentalistiska bibeltolkningen om att man ville försvara Bibelns ofelbarhet och t.ex. Jesu jungfrufödelse, Jesu ställföreträdande död på korset och hans uppståndelse, d.v.s. olika fundament i Bibeln.

Det finns olika former av fundamentalistisk bibeltolkning, men efterhand så har begreppet fundamentalism mer och mer kommit att beteckna en fanatisk religiös rörelse där man rycker loss vissa bibelord och på olika sätt försöker tvinga andra att underkasta sig dessa, ibland t.ex. genom engagemang i extrema politiska rörelser (vanligt  i USA). Ordet fundamentalist har ändrat betydelse.

Vi skall ta vara på allt Guds ord. Men det hjälper inte om man säger att man tror på Bibelns grundsanningar men ändå inte har upptäckt att man är en syndare i behov av Guds nåd och reningen i Jesu blod. Det är på anden i människan det kommer an (Job 32:8) Gud ser till hjärtat.

När man blir född på nytt blir Bibeln levande och inte bara en bok med en massa doktriner.

Mer om bibeltolkning: 
»
Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

»
En okristlig ärkebiskop. Av Samuel Svensson, pingstteolog

Vad är den evigt sanna kärleken?

Upp igen       <Föregående fråga

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0