Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Bibelstudium
Hur räknar Gud en människa rättfärdig? 
Vad innebär tron?
Är Bibeln aktuell i dagens samhälle?  

Frågor från olika personer besvaras på denna sida:


Hej,
Jag undrar vad namnet Abraham betyder/står för?
  /sommarhälsningar från Anneli


Fråga : Vad menas med troende?


Guds löften som gavs åt Abraham, judarnas omskärelse, lagen och budorden i Gamla Testamentet, hur Jesus och nåden och Nya Testamentet kommer in i sammanhanget, osv. Kan du förklara lite hur det hela hänger ihop? 


Hej.
Skulle gärna vilja veta det ursprungliga ordet på tro som omnämns i Nya testamentet...                 Nadja


Hej, jag undrar om du skulle kunna förklara vad nt betyder/står för/vad det är osv.


Jag undrar om man inte kan bortse från vissa regler i Bibeln (Gamla Testamentet) som inte verkar helt aktuella i dagens samhälle?
Vilka är Abrahams avkomlingar?
Abraham levde nästan 2000 år före Kristus. Abraham hette ursprungligen Abram och betyder ”upphöjd fader”.

I samband med att Gud slöt sitt förbund med honom för att stadfästa de löften han givit åt honom sade Gud att hans nya namn skulle vara Abraham som betyder ”fader till många”.

Abraham fick löftet att genom honom och hans avkomma skulle alla folkslag på jorden bli välsignade. När vi tror på Jesus Kristus – oavsett vilket folkslag vi tillhör - så är vi avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet! (Gal 3:29) Det förbund Gud upprättade var ett evigt förbund. (1 Mos. 17:7)

Varför upprättade Gud ett förbund med Abraham? Hade Abraham gärningar som han kunde berömma sig av? Nej, det står att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Lagen hade ännu inte givits. (1 Moseboken 15:6, Rom 4:3, Rom 4:13, Jak 2:23)

Gud bestämde alltså långt innan lagen och budorden kom att det var genom tro som människor skulle bli rättfärdiggjorda av Gud. Lagen och budorden (budorden är lagens kärna) gavs 430 år efter att Gud upprättade sitt förbund med Abraham.

I Galaterbrevet jämförs Guds löften till Abraham med en människas testamente. Ett testamente som vunnit laga kraft kan inte göras ogiltigt eller få något tillägg. Ett testamente som Gud gjort giltigt kan inte upphävas av en lag som kommer 430 år senare!

Varför gavs lagen och budorden?
Varför gavs då lagen? Jo, för att överträdelserna skulle komma i dagen. (Gal. 3:19)

Under Gamla Testamentets tid såg man framåt och väntade på den rättfärdiggörelse som skulle komma av tron på Kristus. Lagen var en uppfostrare till Kristus. Men ingen kan hålla lagen till 100%. Innan tron kom var människan innesluten under lagen - bevakad av lagen - och hölls i ”fängsligt förvar” under den i väntan på den tro som skulle komma. (Gal. 3:22)

Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv så hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men lagen gavs alltså för att ge insikt om synd.

Så skulle vi förstå vårt behov av frälsning, rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus. Genom laggärningar blir ingen rättfärdig inför Gud!

Omskärelsen
Omskärelsen blev det yttre tecknet på Guds förbund med Abraham. (Den judiska seden med omskärelse härstammar från förbundet som slöts mellan Abraham och Gud.)

Abraham skulle bli en fader för omskurna och oomskurna. Abraham räknades som rättfärdig redan innan han var omskuren. Vi som tror tillräknas rättfärdighet precis som Abraham!

Abraham blev också en fader för de omskurna, men bara för dem som inte endast är omskurna utan som vandrar i spåren av den tro som Abraham hade redan innan han var omskuren!! (Rom 4:9-12)

Vi brukar kalla Abraham för ”trons fader”. Han litade på att Gud skulle uppfylla sina löften även när det såg hopplöst ut. Där allt hopp var ute trodde han ändå. Abraham var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. (Rom. kap. 4)


Hur räknar Gud en människa rättfärdig?
Gud är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. (Rom 3:21-31) Vi tror alltså att vi utan att ha förtjänat det blir vi rättfärdiga av Guds nåd, genom att Gud utgav sin egen Son som ett försoningsoffer för oss som tror.

4Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Galaterbrevet 4:4,5       

Jesus kom för att fullborda lagen. (Matt 5:17) Jesus tog vårt straff för synden på sig och han dog i vårt ställe.

Gud gör alltså både omskurna och oomskurna rättfärdiggjorda genom tro på Jesus.

Den som söker rättfärdiggörelse genom att låta omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Men det är omöjligt för en människa att hålla hela lagen. Och om man söker sin rättfärdighet i laggärningar är man utestängd från Kristus! I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse utan på tron som är verksam genom kärleken. (Gal 5:1-6) Rättfärdiggörelse kommer alltså av tro till tro.

Nt är en förkortning för Nya Testamentet. I Nya Testamentet används grekiska ordet pistis för ”tro” och pisteuein för ”att tro” Det betyder ”vara viss om”, ”övertygad”, ”lita på.”. När Nya Testamentet använder ordet ”tron” menar man läran om Jesus som vi grundar tron på. 

Skillnaden mellan trons människor under Gamla Testamentets tid och Nya Testamentets tid
Abraham fick också löftet att hans ättlingar skulle besitta Kanaans land. Bland alla folk utvalde Gud från början Israels folk till att bli Guds egendomsfolk.

Men både för Israels folk på Gamla Testamentets tid, då man levde efter Mose lag, och för oss i dag är människans sinnelag och inställning det viktiga: Att man tror och förtröstar på Gud och håller honom för helig.
Även på Gamla Testamentets tid var det så att om man inte uppriktigt brydde sig om Gud så hjälpte det inte med böner, fastor, offer osv.

I Gamla Testamentets tid var det några få utvalda människor ur ett utvalt folk som vandrade i en djupare gemenskap med Gud, t.ex. profeterna i Israel och över dessa kom Guds Ande. Resten av folket fick söka vägledning genom dessa.

Men under Gamla Testamentets tid såg man fram emot en ny ordning som skulle komma: Gud skulle i kommande dagar utgjuta sin Ande över ”allt kött” (Joel 2:28,29). Guds välsignelse skulle erbjudas åt alla folkslag och alla människor. Människan skulle få ett nytt, förvandlat sinnelag (Hes. 36:26,27). Guds lagar skulle läggas i människors hjärtan (Jer. 31:33,34) och skrivas i deras sinnen.

Genom att uppleva syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus skulle alla kunna lära känna Gud. Vi behöver inte fara upp till himlen för att hämta ner Kristus. Guds rike finns inom oss, Jesus bor i oss när vi bjuder in honom som vår personlige Frälsare. En pånyttfödd kristen har inte fått världens ande utan den Ande som är av Gud för att hon skall veta vad hon har fått av Gud.

Sedan pingstdagen har Guds Ande varit utgjuten och varje kristen har också möjligheten att bli uppfylld med helig Ande. Den helige Ande förhärligar Jesus.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Läs mer om Abraham och tron
Historien om Abraham är märklig och fascinerande. Du kan läsa om honom i 1 Moseboken och hans roll som trons fader tas ofta upp i det Nya Testamentet, i t.ex. Romarbrevet och Galaterbrevet.

Läs mer om löftena och hur Gud gör en människa rättfärdig genom tro på Jesus Kristus:

»Vad menas med att "födas på nytt"?  Innehåller flera länkar till andra sidor som handlar om TRO.

Mer läsning som ger svar på en del av frågorna på denna sida:
»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»Vilka är dom 10 budorden? Vad är dom 10 budorden?

»I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

»Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya Testamentet? m.m. 

»
Gäller det gamla förbundet oss som är kristna idag? Borde vi kristna leva som judar?

»Vad betyder lagisk?

Lyssna: »Kan vi ha gemenskap med lagen? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?  11 min.) 

»Kristi medarvingar
  (12 min.)

BIBELVERSER:

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Romarbrevet 1:17

Abraham och löftet
13Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. 14Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. 15Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. 16Därför heter det ”av tro”, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. 17Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 
18
Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22Därför ”räknades det honom till rättfärdighet.”
23Men dessa ord ”det räknades honom till rättfärdighet” skrevs inte bara för hans skull 24utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, 25han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. 
Romarbrevet 4:13-25

Lagens förbund och löftets
21Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? 22Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 
24
Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27Det står skrivet:

Gläd dig, du ofruktsamma,

du som inte föder barn,

jubla högt, du som inte

känner födslovånda,

ty den ensamma har många barn,

fler än den som har en man.

28Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son.  31Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. 
Galaterbrevet 4:20-31

Paulus:  
5Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. 6Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Romarbrevet 10:5-13

Får man som troende 
äta griskött?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0