Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Bibelstudium
GAMLA OCH NYA TESTAMENTET

Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya testamentet om man utgår från:

Etiken, uppfattningen om hur människorna bör förhålla sig till varandra.
Synen på Gud, hur beskrivs Gud och vad har han för förhållande till människan?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Guds plan
I Guds förbund med Abraham gjordes det från början klart att Gud hade för avsikt att välsigna olika nationers folk. Men han började med att kalla ETT folk: Israel.
I Gamla Testamentet är Gud främst Israels Gud.

I Nya Testamentet klargörs det att Jesus kom till alla folk och att Guds ursprungliga löfte till Abraham kunde uppfyllas genom Jesus Kristus, nämligen välsignelsen till alla nationer och folk.

I Nya Testamentet handlar det om frälsning och rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus.

I Gamla Testamentet gick folket till Gud genom präster och profeter.
Nu kan vi gå direkt till Gud genom Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ef. 2:8

Jesus bar fram sig själv som ett offer för det tillkommande goda. Han är överstepräst till evig tid. Vad Gamla Testamentet hade förebådat uppfylldes i Jesus.

Gamla Testamentet handlar mer om ett regelverk, laggärningar. Folket fostrades genom lagen. Lagen ger insikt om synd.

Kristus predikades inte då, förutom att man såg fram emot att han skulle komma.

Jesus förklarade ingående vad som egentligen var meningen med Gamla Testamentets budord. Han fördömde inte bara de syndiga handlingarna utan förklarade att det är vårt hjärtas inställning som är det viktigaste, för det är från hjärtat de onda tankarna kommer. (Matt. 15:19)

Den helige Ande och kärlekens bud
Under Gamla Testamentets tid förutsades att den helige Ande skulle utgjutas "över allt kött". På pingstdagen tio dagar efter att Jesus blivit upptagen till himlen döptes lärjungarna i den helige Ande. 
Genom den helige Ande får den troende kraft att leva så som Gud menat. Det handlar om sinnelaget. Jesus gick till rätta med de religiösa som var noga med meningslösa och oväsentliga detaljer, men som underlät det viktigaste av allt: att slå vakt om kärleken. Jesus kom med kärlekens bud. Kärleken är fullkomlighetens sammanhållande band.

Jesus:Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Joh. 13:34

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Rom.13:8

Gamla Testamentet beskriver Gud som allestädes närvarande – och på grund av den helige Andes utgjutande i Nya Testamentet förstärks denna syn på Gud.
Nu t.o.m. bor Kristus i varje troende. Den helige Ande förenar de troende.

Bibelläsning:

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannesev. 1:17

Jesus: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Markusev. 16:15

Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:28,29

Jesus: Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Matteusev. 7:12

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 1 Korinthierbrevet 12:13

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Romarbrevet 3:20

Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. Romarbrevet 7:7

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!"
Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. 
Jeremia 31:33-34

 

Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför:

Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. 
I bokrullen är det skrivet om mig.

Först säger han: "Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte", fast de bärs fram enligt lagen.S edan säger han: "Se, jag har kommit för att göra din vilja." Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:

Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan:

Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hebreérbrevet 10:1-18


Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 
Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreérbrevet 9:13-15


Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreérbrevet 9:24-28


Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26,27


Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Hesekiel 11:19,20

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Joel 2:28-29

Se också:

»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden och Jesus Kristus

»Frälsning genom laggärningar eller tro? Gamla och Nya Testamentet. Abrahams tro. Omskärelsen, lagen och budorden. Jesus Kristus, nåden, m.m. Sammanhanget förklaras. Hur gör Gud en människa rättfärdig?

»I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

»Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det?

»Gäller det gamla förbundet oss som är kristna idag? Borde vi kristna leva som judar?

Nästa sida: Varför firar vi pingst?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0