Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad menade Jesus och hur tillämpar man det i vår tid?

Hej.

1. I det första utdraget ur avskedstalet säger Jesus "ingen kommer till Fadern utom genom mig". Vad menar han med det?

2. Vilken tillämpning kan uttalandet ha i vår tid ifråga om kristendomens förhållande till andra religioner?

3. Jesus säger att han ger en frid som inte är sådan frid som världen ger, vad menar han?

4. Hur bör liknelsen om vinstocken och grenarna tillämpas i vår tid?

5. Jesus säger att Gud ska ge hans lärjungar vad de än "ber honom i mitt namn" Vad menar han?

6. Vad kan Jesus ha avsett med Hjälparen?

7. Det sista utdraget ur avskedstalet ingår en bön som Jesus ber för sina lärjungar. På vilket sätt har dessa ord blivit särskilt betydelsefulla för nutida kyrkoliv?

Mvh Carolina

1.
När Jesus sa:
Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud. Jag har besvarat många frågor på denna hemsida i detta ämne. 
Kolla t.ex. »
Vad är försoningsläran?

2. Det kristna budskapet är unikt. I motsats till andra religioner är kristendomen inte en laglära eller gärningslära. Kristen tro innebär att man blir född på nytt och upplever gemenskap med Gud när man ödmjukar sig och bekänner Jesus som Herre.

Om Jesus står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12

Läs mer: »Varför är kristendomen den rätta religionen?


3. Läs mitt tidigare svar: »Jesus säger att han ger en frid som inte är en sådan frid som världen ger. Vad menar han med det? 


4. Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5.

Troende skall bära frukt åt Gud och verka för andras frälsning och för de troendes uppbyggelse.

Jesus: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Johannes 15:16

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galaterbrevet 5:22,23

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Johannes 6:63


5. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Man är försonad med Gud. Att be i Jesu namn är att be enligt Guds vilja i tro och förtröstan. 


6. Vi blir döpta i den helige Ande, vår Hjälpare. Den helige Ande uppmuntrar oss i tro, ger oss kraft till att vittna om Jesus, ger vägledning, uppmuntran och tröst. Den helige Ande pekar på Jesus och förhärligar honom och påminner oss om Jesu ord. Anden utdelar gåvor, inspirerar oss och levandegör Ordet.

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 1 Korinthierbrevet 12:8-11


7. När Jesus bad för sina lärjungar sa han: "Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig." Det betyder att Jesus bad för oss som tror på honom idag. I Jesu bön klarläggs de troendes förhållande till honom och till Fadern. I bönen nämner han också löften och uppdrag åt de troende.

De som tagit emot Jesus har förstått att läran är från Gud och de är Guds eget folk som skall förkunna Guds härliga gärningar.

Jesus: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Johannesev. 7:17

De troende utgör tillsammans församlingen som är Kristi kropp. Den helige Ande förhärligar Jesus i församlingen. Liksom Jesus inte var av världen är de troende inte heller av världen. Jesus ber inte att de troende skall bli borttagna ur världen. Han ber att de skall bli bevarade från det onda och han sänder dem ut i världen för att vittna om honom. Jesus sitter nu på Guds högra sida och ber för oss.

Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen? 

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0