Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Protestanter
Läs om reformationen, brytningen med den katolska kyrkan på 1500-talet:
»
Vem var Martin Luther? Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.....

Läs om traditioner, sakrament, nattvard, bikt, helgondyrkan m.m.:
»
Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism? Hur har övergången från katolicism till Luthers lära påverkat Europa politiskt och kulturellt?

Läs om hur människor ville ha ett större ansvar för sitt förhållande till Gud och hur den katolska kyrkan försvagades som religiös, politisk och ekonomisk maktfaktor som en följd av reformationen:
»
Varför gav reformationen kapitalismen försprång i de protestantiska länderna?

Med hjälp av sökfunktionen för vår webbplats kan du hitta ännu fler svar på olika frågor om skillnaden mellan den katolska läran och den protestantiska.
»Sök 

"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." 
Luk. 21:33

Jämför med gudstjänster i reformerade kyrkor där bibelordet har den centrala ställningen i gudstjänsterna. 

Bland väckelsekristna är Bibeln är högsta och enda auktoritet. 

Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. (Rom. 10:17)
 
Läs om dopets innebörd: 

»En bönegrupps frågor om tro, dop m.m.

 

"Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus." 
1 Kor. 3:11
Den lära som grundar sig på Bibeln går ut på att man blir rättfärdiggjord av nåd genom tro. 

Jesus Kristi blod renar från all synd och Jesu offer är komplett, han har en gång för alla betalat för våra synder.

Katoliker och ortodoxa kyrkan lär ut att man blir frälst av både tro och gärningar.
Men Bibeln säger: «Men har den skett av nåd, så har den icke skett på grund av gärningar; annars vore nåd icke mer nåd» (Rom. 11:6).


Både inom både ortodoxa och romersk-katolska kyrkan framställs tron att frälsningen finns inom kyrkan istället för genom Kristus.

 

Vad betyder ortodox och katolsk?
Ordet ortodox kommer från grekiskan och betyder " renlärig eller rättroende".
Ordet
katolsk som också kommer från grekiskan betyder "allmän, universell".

Från början betydde orden ungefär samma sak i kristet språkbruk, dvs. "den av alla omfattade, dvs. den rätta läran". 

Både den katolska och den ortodoxa kyrkan anser sig ensamma ha bevarat den ursprungliga, rätta läran och att de själva är den enda universella kyrkan.


De ortodoxa menar att katolikerna har förändrat tron medan de själva behållit den rätta ursprungliga läran och står närmast fornkyrkan då de har kvar en ålderdomlig liturgi osv.

Katolikerna å andra sidan menar att romersk-katolska kyrkan är Kristi kropp här på jorden med centrum i Rom.  Läs om påven i Rom:
»Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism?

Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?
Hej!
Jag håller på med ett skolarbete där frågan är
- Vad är skillnaden mellan den romerska katolicismen och den ortodoxa katolicismen?
Jag hoppas på förhand att ni ganska omgående kan ge mig ett svar på denna fråga.
Det är också ett stort nöje att gå in på er sida där det finns gott om intressanta fakta.  Vänliga hälsningar Ulf
---------------------------------------------------------------------------- 
Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde uppsplittringen?                           Signe
---------------------------------------------------------------------------- 
När delades kristendomen upp i olika inriktningar?
---------------------------------------------------------------------------- 
Jag undrar om det är en stor skillnad mellan den grekisk-ortodoxa, protestantiska och katolska kyrkan och i sådana fall vilka är skillnaderna?
           Jenny

Katoliker, ortodoxa och protestanter
Det finns tre huvudinriktningar:
1. Den romersk-katolska kyrkan
2. De ortodoxa kyrkorna
3. En mängd protestantiska samfund som har växt fram efter reformationen på 1500-talet. Skillnaden mellan olika protestantiska samfund kan vara mycket stor.

Många frågor om skillnader mellan katolicism och protestantism och de olika inriktningarna finns redan utförligt besvarade på den här webbplatsen. 
Därför informerar jag främst om förhållandet mellan den
romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna här.

Tidig historia – delningar och utbrytningar
På 90-talet efter Kristus blev det en definitiv brytning mellan judendomen och kristendomen och under de första århundradena efter Kristus utstod de kristna blodig förföljelse i det gamla romerska riket. I början på 300-talet fick kristna religionsfrihet och år 380 blev kristendomen statsreligion. Fram till år 1054 fanns det en enda statskyrka. I denna kyrka har både den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna gemensamma rötter.

Vid sidan av denna statskyrka har det i alla tider funnits fria kristna väckelserörelser.

Västliga (katolska) och östliga (ortodoxa) kyrkor
Kyrkorna i väst och öst gled så småningom ifrån varandra, dels på grund av delningen av det romerska riket år 395, samt olika skillnader i teologi, språk, kultur, politik, osv. Skillnaderna blev större ju mer makt påven fick.

År 1054 blev det en definitiv brytning på grund av en schism mellan påven i Rom som var den västliga kyrkans överhuvud och patriarken i Konstantinopel i öst (nuvarande Istanbul) som betraktade sig som de östliga kyrkornas överhuvud. Den östliga kyrkan vägrade att erkänna påven som sitt överhuvud och därmed var den första stora delningen i kyrkan ett faktum.

Det blev två kyrkor: Den romersk-katolska kyrkan i väst med latin som gudstjänstspråk och de grekisk-ortodoxa kyrkorna i öst (känd som den bysantiska världen) med grekiska som gudstjänstspråk. 

Den romersk-katolska kyrkan behöll latin som gudstjänstspråk ända till 1960-talet. De ortodoxa kyrkorna var mer villiga att tillåta olika folkspråk, men fortfarande har man på en del håll mässor på gamla kyrkospråk som ingen förstår utom prästerna.

Den västliga kyrkan delas upp
På 1500-talet delades den västliga kyrkan på grund av den protestantiska reformationen. Läs om reformationen på denna webbplats och börja gärna med svaret till frågan: »Vem var Martin Luther? Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.....  

Ortodoxa erkänner inte påvens överhöghet
Den viktigaste skillnaden mellan katoliker och ortodoxa är att alla romersk-katolska kyrkor runt hela världen står under direkt ledning under påven i Rom, men den ortodoxa kyrkan erkänner inte påvens överhöghet.

Den ortodoxa kyrkan har ingen central makt utan leds av biskopar och består av en gemenskap mellan självstyrande kyrkor i olika länder (grekisk-ortodoxa, rysk-ortodoxa, serbisk-ortodoxa, rumänsk-ortodoxa, bulgarisk-ortodoxa m.fl. Sammanlagt finns det ett trettiotal ortodoxa kyrkor.) 
Alla ortodoxa kyrkor har samma trosuppfattning, gudstjänstordning och regelsystem.

Inga stora skillnader mellan katolsk och ortodox tro
Den ortodoxa tron och en katolska tron skiljer sig i övrigt väldigt lite från varandra. Det är mest formerna för gudstjänsten som skiljer sig åt något.
Sånger, ikoner och ett stort utbud av mycket ålderdomliga liturgiska ritualer - huvudsakligen från 500-talet - med ljus  rökelse, mystik, gyllene skrudar och kostbart utsmyckade kyrkor är centralt i den ortodoxa gudstjänsten - inte predikan som i protestantiska kyrkor.

På samma sätt är det med den romersk-katolska gudstjänsten: Ritualer, traditioner och sakrament har en central ställning och allt ramas in med praktfulla utsmyckningar av kyrkorna, dräkterna och tillbehören  som symboliserar olika saker osv. Man lär ut att prästerna förmedlar nåd genom sakramenten.

Skillnaderna mellan katoliker och ortodoxa handlar om mycket små detaljer som mässornas längd, hur brödet är bakat, hur prästerna står under mässan, att katolska kyrkor har fler statyer medan de ortodoxa har fler ikoner m.m. 
Dopet i ortodoxa kyrkan sker genom hel nedsänkning (tre gånger)  medan katolikerna öser vatten tre gånger på barnets huvud.

Kyrkornas traditioner
För både ortodoxa och katoliker har traditioner central betydelse. Kyrkans lärosatser har många auktoriteter där Bibeln endast är en av dem. Kyrkomötenas beslut spelar stor roll. Man lär ut att det i första hand är kyrkan som förmedlar frälsningen.

I den ortodoxa kyrkan har man mycket ålderdomliga traditioner och det är det mest konservativa av alla samfund. Den ortodoxa kyrkans traditioner utgörs av en blandning av uråldrig muntlig tradition, enskilda biskopars brev och kyrkomötesbeslut, Bibeln, m.m.

Både ortodoxa och katoliker har sju sakrament, tron på jungfru Maria, (dogmen om Marias obefläckade avlelse som fastslogs av påven Pius IX år 1854 accepteras dock inte av ortodoxa och givetvis inte av protestanter heller) helgondyrkan, läran att brödet under nattvarden förvandlas till Kristi fysiska kropp och att vinet förvandlas till Kristi blod, ett omfattande klosterväsen, m.m. 
De flesta ortodoxa har officiellt inte katolikernas lära om skärselden (en lära som antogs på 500-talet), men både katoliker och ortodoxa har förbön för de döda.

Skillnader på katolska, ortodoxa och protestantiska präster
Den prästerliga auktoriteten är en viktig princip för den katolska kyrkan.
De ortodoxa prästerna är däremot inte lika mycket upphöjda som en slags överklass utan lever närmare folket och är enklare i sin framtoning, men är dock fast i en föråldrad syn på prästerskapet.
Enligt den protestantiska synen tillhör alla troende ett prästerskap (det allmänna prästadömet), enligt 1 Petrusbrevet 2:9,10.

En ortodox präst i det lägre prästerskapet får vara gift, men alla romersk-katolska präster är ogifta män, då de har avlagt ett löfte om att leva i celibat. Protestantiska präster eller pastorer har aldrig behövt leva i celibat utan har kunnat bilda familj. 
Läs mer:
»Vad säger Bibeln om celibat för präster?

Spridningen i världen
De tre inriktningarna har spridits över hela världen: Den romerska-katolska kyrkan har spridits från västra Europa, den ortodoxa kyrkan har spridits från östra Europa och den del av Ryssland som ligger i Asien. Protestanterna – dvs. reformrörelsen som ville reformera kyrkan som hade förfallit och blivit förvanskad sedan apostlarnas tid och därför bröt sig ut från den katolska kyrkan på 1500-talet - har spridits ut över hela världen från västra Europa. 

Läs mer om den katolska kyrkans lära om påven: 
»
Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism? Hur har övergången från katolicism till Luthers lära påverkat Europa politiskt och kulturellt?

Läs mer: »Vad det är för skillnader på olika kyrkor?

Läs mer:
»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan? 

Ikon: målade bilder av Jesus, änglar, Maria eller andra helgon. Ikonmåleri ses som en form av bön inom ortodoxa kyrkan.

Liturgi: gudstjänstordning

Sakrament: heliga handlingar. Den protestantiska kyrkan har två: Dop och nattvard, detta för att det är två handlingar som Jesus uppmanade oss till. Den katolska och ortodoxa kyrkans sju sakrament är dop, konfirmation, nattvard, bot (bikt), äktenskapet, prästvigning, sista smörjelsen.

Transsubstantiation: tron att brödet och vinet upphör att existera och att Kristi kropp offras på nytt varje gång man firar nattvard.

Skärselden: purgatorium på latin, betyder reningsställe. Den katolska läran om en fortsatt rening efter döden. På grund av detta ber man för de döda.

Var Jesus en nasir?

Upp igen
       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0