Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

MARTIN LUTHER och reformationen

Jag undrar om Du vet någonting om Martin Luther.
Vem han var, vad han gjorde, vad han hade för åsikter om kyrkorna. Hur hans uppväxt var.

Hur ska en kristen människa vara enligt Luther? 
Hur anser Luther att Bibeln och Nya testamentet ska tolkas? Vilken tolkning är Luther kritisk mot? Hur argumenterade Luther för sin tolkning? Varför har han tyckt som han har gjort med mera...Jag vill ha så mycket information om honom som möjligt.


 

Länkar till fler sidor om Luther & reformationen


Martin Luthers uppväxt, studier och klosterliv
Martin Luther var av bondesläkt och föddes i
Eisleben i Tyskland 1483. Hans föräldrar ville att han skulle studera juridik och göra världslig karriär.

Efter en personlig kris och en händelse då blixten slog ned nära honom, lämnade han juridikens bana som han slagit in på och blev i stället munk i ett kloster. 

Detta var mot hans föräldrars vilja och han meddelade dem inte förrän han hade varit i klostret en tid. Hans föräldrar blev mycket besvikna över Martins val och fadern var förgrymmad på honom eftersom de lagt ned mycket pengar på hans studier.


Rättfärdiggörelse genom tro

Luther kom in i en allt djupare syndanöd tills han efter ett flitigt studerande av Bibeln till slut fick den grundläggande sanningen i Bibeln levande för sig: 
Att Jesus dog för våra synder och genom tron på Jesus blir vi rättfärdiggjorda. 

Särskilt träffad blev Luther av Romarbrevet 1:17:

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Luther sa själv: ”Paradisets dörrar slogs upp för mig, och jag gick in.” Luther fick blicken på Jesus och fick frid med Gud.  

I den katolska läran hade allt kretsat kring kyrkan och vad människan skulle eller kunde göra. De lärde ut att endast genom och i kyrkan kunde människan bli frälst. Rättfärdiggörelsen framställdes som något människan kunde prestera. 

Från och med nu blev i stället det som Gud uträttat genom Jesus Kristus medelpunkten i Luthers liv, och inte mänskliga prestationer och kyrkans traditioner. Luther hade lämnat den katolska kyrkans frälsningssyn.

Luther hävdade från och med nu att all kristen tro måste grunda sig på Bibeln som måste vara den högsta auktoriteten. 

Luther lärde ut och betonade de grundläggande sanningarna i Bibeln: Inte ens den bästa av människor förmår följa Guds lag utan förblir en syndare och blir endast rättfärdiggjord genom tro. 

Tron rättfärdiggör, inte på grund av någon inneboende förtjänst hos människan, utan endast på grund av den frälsning som Gud berett i Kristus när han dog för oss på Golgata.


Martin Luthers protester mot den tidens kyrkosystem

Luther protesterade mot den katolska kyrkans förvanskningar av den bibliska läran, religiösa missbruk, t.ex. avlatshandel (människor lurades att tro att de kunde köpa sig fria från syndastraffen) och andra läror påhittade av människor: Påvens ofelbarhet, skärselden, liksom Maria- och helgondyrkan, samt transubstantiationsläran (läran att nattvardsbrödets substans förvandlas till Kristi kropp och nattvardsvinets substans förvandlas till Kristi blod), m.m. 

Luther hävdade att påvedömet bara var en mänsklig institution. Han lärde ut att det viktigaste i syndaförlåtelse är ånger, omvändelse och tro.

Det blev en kätteriprocess mot Luther. Luthers teser hade fått stor spridning tack vare den nya boktryckarkonsten. Påven som fått veta att Luther vunnit anhängare i Tyskland skickade en skrivelse (en s.k. bulla) till Luther och hotade att bannlysa honom om han inte tog tillbaka sina uttalanden. 

Luther vägrade underkasta sig och brände demonstrativt den påvliga bullan på bål, blev bannlyst och fick gömma sig på ett slott där han översatte Nya Testamentet till tyska.

Senare översatte han resten av Bibeln. Grundtankarna vid översättandet var att Bibeln skulle översättas så att vanligt folk kunde förstå och att man skulle grunda översättningen på originaltexten. Luthers översättning fick en stor betydelse för alla bibelöversättningar fram till vår tid.


Reformationen
Före reformationen hade olika personer varit banbrytare för reformationen. T.ex. John Wycliffe som översatt Bibeln till engelska (han ansåg också att Bibeln skulle vara det enda rättesnöret och ifrågasatte därmed kyrkans auktoritet) och Johan Hus som för sina åsikter blev stämplad som kättare och bränd på bål.

Luther författade många verk och hans predikningar och flygblad spreds snabbt. Vandrarpredikanter spred Luthers teser vidare och reformationen inleddes. 

De flesta av Luthers skrifter blev förklarade som kätterska av påven. Det blev en brytning med den katolska kyrkan och självständiga protestantiska kyrkor i Nord- och Västeuropa bildades.

Luther bröt sina munklöften definitivt 1525 då han gifte sig med en före detta nunna som han hade hjälpt fly från ett kloster. Han kritiserade klosterlivet och menade att det var bättre att för en kristen att leva ute bland människorna i stället för att isolera sig i ett kloster.

Luthers anhängare blev kallade för protestanter för att de protesterat mot att de inte fick trosfrihet. Även andra som inte var Luthers anhängare men som inte ville erkänna påven som kyrkans ledare blev kallade protestanter, t.ex. Jean Calvins och Ulrich Zwinglis anhängare.

Luther själv var emot beteckningarna ”lutheraner” och ”luthersk”. Det enda han ville var att man skulle återgå till ren biblisk kristendom. Han ville inte att någon skulle lita mer till hans läror än till Bibeln. 

Luther var inte fullkomlig vare sig i ord eller i gärning och det är inte vi heller. Han ville att endast Guds ord skulle verka, även om han själv inte alltid kunde leva upp till denna målsättning. Inte heller Luther kunde äga en fullkomlig uppenbarelse över allt Guds ord eller förstå alla religiösa företeelser som försiggick under den tidsperiod han verkade, än mindre behärska alla komplicerade situationer som uppstod i den turbulens som reformationen åstadkom. 

Det var många olika intressen och krafter i rörelse i samhället och bland de troende, ibland kan det verka som att var och en drog åt sitt håll. Att ena troende har aldrig varit lätt.


Förföljelsen mot troendedöparna

Ur den evangeliska rörelse som började med Luther utvecklades en rad andra reformationsrörelser
där man fortsatte att sträva efter att återvända till Bibeln och urkristendomen. 

De mer radikala grenarna var en rad döparrörelser som banade väg för frikyrkans uppkomst.
Lutheraner fick ganska snabbt religionsfrihet. 

Men ungefär samtidigt slog myndigheterna fast att de som praktiserade troendedop skulle straffas med döden antingen på bål eller med svärd. Döparna ansågs skapa oreda och splittring. 
Inte heller Luther verkade ha fått rätt uppfattning om troendedöparna, även om inte heller de var kristna utan fel och brister.

Många av anhängarna och ledarna till de s.k. döparrörelserna (ett namn de själva inte ville ha) eller friförsamlingarna blev torterade, fängslade och brända på bål, anklagade för kätteri.

Felix Mantz, Conrad Grebel och Georg Blaurock var tre frikyrkoledare som blev dömda till livstids fängelse. Felix Mantz blev dränkt, Conrad Grebel dog i pest och Georg Blaurock brändes på bål.

Balthasar Hubmaier som undervisade om troendedopet blev förföljd och sattes i tortyrfängelse och blev bränd på bål som kättare. Hans hustru dränktes för sin tro på Kristus. 
Väckelseevangelisten Hans Hut fängslades, torterades och brändes på bål.

Ett stort antal medlemmar i friförsamlingarna led döden för sin tro, de blev antingen dränkta, brända på bål eller halshuggna. 

Förföljelsen var den värsta som drabbat någon församlingsbildning sedan urkristendomens dagar. 

Men stränga straff mot dem som praktiserade troendedop eller som lät bli att döpa sina små barn avskräckte inte. Döparrörelsen växte snabbt och trots den grymma förföljelsen spreds deras budskap ut över hela världen.

Läs mer:
»Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism? 
Hur har övergången från katolicism till Luthers lära påverkat Europa politiskt och kulturellt?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?

»
Kätteri- och trolldomsprocesserna.  

»Vad skulle Luther och påven diskuterat om de möttes i en gatukorsning i Rom 1520?  

»Varför gav reformationen kapitalismen försprång i de protestantiska länderna?

»Kan ni förklara vad frikyrka och väckelse betyder?

Mer om den katolska kyrkans lära:
»Vilka är de sju dödssynderna?

Hur kom det sig att vidskepelse avtog allt mer? »Om folktro och vidskepelse 

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan? 

»En bönegrupps frågor om tro och dop

»Vad var motreformationen?

»Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?


Luther uttryckte sig ofta drastiskt. Om sig själv sa han bl.a.: ”Jag är den grove skogsröjaren som måste bryta väg.”

Luther var mycket idog och arbetsam. I Sverige målas han ofta fram som en dyster person. Men i själva verket sägs han ha varit en humoristisk och levnadsglad person.

Luther dog i sin födelsestad Eisleben år 1546 vid 63 års ålder.

Vi behöver en ny reformation då vi återgår till Guds Ord och betonar omvändelse och tro i stället för att ägna oss åt människobud och traditioner.  

Mvh Veli Sergei.

Citat av Martin Luther:  

"Du måste lära dig ropa och icke sitta där för dig själv eller ligga på bänken, hänga huvudet och bita och gnaga dig själv med tankar, sörja och söka efter, hur du kan komma undan, och tänka endast och allenast på hur illa det går för dig, hur synd det är om dig och vilken bedrövlig människa du är. 

Nej, upp med dig, du late, fall på knä eller lyft händer och ögon upp mot himmelen, läs en psalm eller Fader vår, och lägg fram din nöd för Gud, klaga och ropa till honom, under tårar om det så skall vara."
 

  Ateist om trasiga människor

Upp igen       <Föregående fråga
 

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0