Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Katoliker, protestanter 
och reformationen

Hej. Jag sitter med ett skolarbete och har en fråga.
Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism?  Hur har övergången från katolicism till Luthers lära påverkat Europa politiskt och kulturellt?  Tacksam för snabbt svar. Snygg hemsida!
mvh Hans Berghök

Vad har ni för syn på katoliker?                R.T.Kyrkans traditioner eller Guds ord
För protestanter är Bibeln den högsta auktoriteten.

Den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln och kyrkans tradition. För katolikerna står ofta katolska kyrkan och dess traditioner över Bibeln.

Det finns stora skillnader inom protestantismen. Inom romersk-katolska kyrkan finns det också variationer, men den är mer enhetlig eftersom alla romersk-katolska kyrkor står under ledning av påven i Rom.

Kristi församling, sakramenten och prästerskapet
Protestanter ser alla levande kristna över hela jorden som delar av Kristi kropp och Kristi församling (kyrka).

Katoliker anser att den romersk-katolska kyrkan är Kristi kropp här på jorden med centrum i Rom.

Katolska kyrkan lär ut att endast katolska kyrkan är den ”riktiga” kyrkan, som kan erbjuda ”fullhet” åt en kristen. Detta därför att katolska kyrkan har sju sakrament. Protestantiska kyrkor har vanligen två sakrament och detta är orsaken till att de av katolska kyrkan inte anses vara ”riktiga” kyrkor.

För katoliker har sakramenten en central ställning och den prästerliga auktoriteten är en viktig princip i katolska kyrkan. Katoliker anser att prästerskapet förmedlar Guds nåd genom sakramenten.

Protestanter pekar på att Jesu död har öppnat vägen för varje troende att nalkas Gud direkt. Varje troende tar emot nåden genom tro:

8Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Enligt den protestantiska synen tillhör alla troende ett prästerskap (det allmänna prästadömet), enligt 1 Petrusbrevet 2:9,10:

9Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
10
Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Se också 1 Petrusbrevet 2:5 och Uppenbarelseboken 1:6.

Påven
Katolska kyrkan hävdar att biskopen i Rom (dvs påven) är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Läran om påven är bland det viktigaste inom katolska kyrkan. Påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen. 
Det är ett väl magstarkt budskap, direkt bibelfientligt.
 

Protestanter lär ut att endast Gud är ofelbar och erkänner inte påvens överhöghet. Den katolska uppfattningen att påven skulle vara ofelbar förkastas av protestanter som anser att alla människor är syndare med fel och brister.

18En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 
19
Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Lukas 18:18,19

Det katolska prästerskapet åläggs att leva i celibat. Men Petrus, som påven sägs efterträda enligt katolska kyrkan, var gift enligt Bibeln. (Matt 8:14).

Goda gärningar
Enligt katolska kyrkans lära blir människan rättfärdiggjord genom dopet, tron samt andra gärningar.

Men Bibeln säger att vi är frälsta av nåd genom tro på Kristus. Jesus har fullbordat vår frälsning och vi kan inte lägga någonting till detta offer.

Protestanter betonar att frälsning inte beror av mänskliga ansträngningar eller meriter utan allt bygger på tron. Vi blir rättfärdiggjorda av tro. De goda gärningarna som Gud förberett åt oss är ett resultat av Guds nåd som verkar i oss efter frälsningen.

Börjar vi bygga på gärningar gör vi om intet Jesu försoningsoffer. Om frälsning kunde vinnas genom gärningar hade Kristus dött förgäves.

8Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 
10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:8-10

Vi föds på nytt genom Guds ord, inte genom dopet som katolska kyrkan lär ut:

23Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.  1 Petrusbrevet 1:23

Den som tror och blir döpt skall bli frälst står det däremot i Bibeln. Läs mer om dopet, död tro och levande tro: 
»En bönegrupps frågor om tro, dop m.m.>>

Nattvard, bikt, helgon och det eviga livet
Katolska kyrkan lär ut att brödet och vinet vid nattvarden förvandlas till Kristi kropp och blod. De menar att brödet och vinet upphör att existera och att Kristi kropp offras på nytt varje gång man firar nattvard. Detta kallas transsubstantiation. 

Men Bibeln lär ut att vi firar nattvard till minne av Jesus och att hans död var en död en gång för alla. (Lukas 22:19, 1 Kor. 11:25, Rom 6:9,10)  Kristus är för dem som tror andligt närvarande vid nattvarden.

Bibeln lär ut att vi endast skall tillbe Gud och att han skall ha all ära.
Katoliker ärar helgon och ber helgonen om förbön. Jesu mor Maria anses av katoliker vara det främsta av alla helgon och de menar att Maria avlades utan synd (obefläckad avlelse). Därmed jämställs hon med Gud.

Protestanter avvisar Mariakulten inom katolicismen. 
»Läs mer om helgon

»Var i Bibeln står det att Jungfru Maria skulle ha en särställning?

Katoliker praktiserar bikt (en del av botens sakrament), vidare tror de på skärselden.
Katolska kyrkan lär ut att vi inte med säkerhet kan veta om vi kommer till himlen.

Men när vi överlåtit oss åt Jesus får vi visshet om barnaskap hos Gud. Anden kommer med visshet. Detta beskriver Bibeln på många olika ställen.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:16

Ett levande hopp
3Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 
5
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 
1 Petrusbrevet 1:3-5

Vad säger Guds ord? Åsikter om katolska kyrkan.
Det finns katoliker som är med i karismatiska bönegrupper.
Detta är underbart. Men det är tyvärr inget som är typiskt för katolicism. Om de som gjort andliga upplevelser samtidigt anammar läran om påven som ofelbar samt annat obibliskt så kommer dessa katoliker återigen vilse. Människobud frälsar inte någon. Vi skall förkunna Kristus och måla fram Kristus för människorna. Genom den katolska läran lockas troende till att hylla påven mer än Gud och då går det snett.

Vi skall leverera Guds ord till folket. I de protestantiska gudstjänsterna läggs tonvikten mer vid predikan, vilket är viktigt eftersom tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord.

Av påvens framträdanden åstadkoms påvedyrkan och en upphöjelse av katolska kyrkan. Men det existerar ingen ofelbar människa och ingen ofelbar kyrka.

Jesus sitter på Faderns högra sida och den helige Ande är verksam på jorden idag. Att gå in för Andens nya liv är inte att sätta människor i centrum. Om vi hyllar människor, så verkar inte den helige Ande. Om vi sysslar med människoupphöjelse ärar vi inte Gud.

Paulus - som var mer smord än någon påve någonsin varit – och andra Herrens tjänare rev sönder sina kläder eller visade på annat sätt att det var fel när människor fäste blicken vid dem i stället för att se på Herren:

8I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. 
9
Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, 10sade han med hög röst: 
”Res dig upp och stå på benen!” Då hoppade han upp och började gå omkring. 
11
När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: ”Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.” 
12
Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. 
13
Prästen i Zeustemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. 
14
Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade: 
15
’’Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. 
Apg 14:8-15

25När Petrus skulle gå in, kom Kornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. 26Men Petrus reste honom upp och sade: ”Stig upp! Också jag är en människa.” Apg 10:25

21På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. 22Då ropade folket: ”En guds röst är detta, inte en människas!” 23Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Apg 12:21-23  

Jesus: Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:44

När vi prisar Herren Jesus Kristus i tro får vi uppleva den helige Ande. Den som tror på Herren blir stark i Honom genom den helige Andes kraft.
»Läs mer om frälsande tro  
»Vad menas med att "födas på nytt"?

Politik och kultur
Luthers lära och reformationen, de olika oppositionsrörelserna mot katolska kyrkan, dess lära och makt har påverkat allt och alla i Europa. De grundläggande värderingarna i hela vår kultur har färgats av reformationen.

Katolikerna hindrades att ta del av Bibelns text (den mässades på latin av prästerna) men under reformationen översattes Biblar till olika språk och folk kunde läsa Guds ord på sitt eget modersmål. Bibeln som blev var mans egendom kom i centrum och påverkade hela samhällsutvecklingen: Rättsystemet, lagstiftningen, ekonomin, undervisningen, seder och bruk, osv. Spridningen av Biblar och annan religiös litteratur gick snabbt och banade även väg för spridningen av annan litteratur på olika språk.

Luther hävdade doktrinen om alla troendes prästerskap.
Han hävdade att det inte fanns någon annan religiös auktoritet utom Bibeln. Guds ord behövde inte förmedlas via en maktapparat. Rom hade hittills varit Europas politiska och religiösa centrum. Luthers och övriga reformatorers tankegångar gav impulser och banade väg för demokratiska styrelseskick och människor blev frigjorda från kyrkans och statens tyranni. Den katolska kyrkans makt försvagades. Nationalstaterna trädde fram. Reformationen markerar övergången från medeltiden till nya tiden.

»Läs mer om Martin Luther

Läs mer om den katolska kyrkans lära:  
»Vilka är de sju dödssynderna?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan? 

Varför gav reformationen kapitalismen försprång i de protestantiska länderna?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0