Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

      

     
Är läran så viktig? Är inte det viktigaste att vi tror på samma Gud?

Pånyttfödelse
Det är meningen att vi ska ha en levande tro. Först ska vi uppleva pånyttfödelse och frid med Gud genom att inse att Jesus är Guds Son och ta emot Honom i våra liv. Genom att ta del av evangelium så kan detta underbara ske i våra liv:

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Johannes 20:31

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Romarbrevet 1:16

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Ordets betydelse
Bibeln är inspirerad av Gud (den helige Ande) för att vi ska lära känna honom (hans tankar, hans kärlek, hans kraft osv) genom hans ord.
Man behöver läran därför att den Helige Anden kan uppenbara Ordet för oss och då blir det en personlig relation med vår Gud. Utan lära ingen Ordets uppenbarelse - utan Ordets uppenbarelse ingen relation med Gud.

Bibeln är alltså Guds Ord och Bibeln förklarar för oss att läran är livsviktig. Man kan aldrig ta del av den bibliska läran tillräckligt mycket. Jesus själv är Ordet förklarar Johannes evangelium 1. Okunnighet gör att man går miste om många välsignelser.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Tro och kraft
Vi måste komma ihåg att meningen är att vi ska tro, komma till insikt och ta del av Guds löften. En del låter sig undervisas hela livet men kommer aldrig till insikt om sanningen. Det handlar inte bara om kunskap. Jesus vill framför allt se tro hos oss (Lukas 18:8). 

Meningen med vårt lärande ska alltid vara att tron ska växa. Det handlar om en tro verksam genom kärlek (Galaterbrevet 5:6).

När Jesus vandrade på jorden undervisade Han folket överallt. Jesus dog sedan på ett kors för vår skull och uppstod igen. Han lever idag. När man tagit emot Jesus som sin Frälsare och Herre och blivit en ny skapelse, blir Bibeln en levande bok.

Om du älskar Herren Jesus så vill du ha mer av Honom. Du vill lära känna Honom bättre. Jesus stiger fram ur Ordet på varje sida i Bibeln.

Få del av gudomlig natur
Det är meningen att man ska lämna de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet genom en undervisning om rättfärdighet (Hebr. 5:13, 6:1). I kraft av Guds löften får vi del av gudomlig natur när vi tror.
Jesus kommer tillbaka för att hämta dem som Guds Ande bor i.

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. 2 Petrusbrevet 1:3,4

Jesus sa: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Johannes 7:16,17

Vi ska kunna säga: 

Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den. Psaltaren 119:97

Läs gärna hela psalmen 119 som på många olika sätt förklarar vikten av att hålla fast vid undervisningen.

Vi får gå till rätta med oss själva
Gud uppenbarar sig för oss genom Bibeln och talar till oss personligen genom Bibelordet. Bibeln visar oss inte bara vem Gud är utan när Guds Ords ljus får skina in i våra hjärtan, så ser vi också hurudana vi själva är. Vi kan bättre förstå Guds vilja för våra liv. Vi kan rätta till sådant som är fel och som hindrar oss att nå Gud.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreérbrevet 4:12,13

Ur den bibliska läran hämtar vi ljus, vägledning, tröst, näring för vår tro så att den kan växa, förmaning, tillrättavisning och varning. Allt detta behöver vi för att växa och mogna. Allt går ut på att vi ska bli bevarade i tron och att vår tro ska förökas och att våra hjärtan ska renas alltmer så att vi kommer närmare Gud och till slut når himlen.

Den vises undervisning är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Ordspråksboken 13:14

Bibeln är inspirerad av Gud genom den helige Ande.

Utan en rätt bibelenlig lära och en undervisning inspirerad genom den helige Ande så blir det ingen styrsel, utan det blir oordning.

Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens. 1 Kor 14:33

Gud är ordningens Gud – vi talar här om en andlig ordning. Ett möte där den helige Ande verkar mäktigt kan ha många spontana och ibland överraskande inslag men hela tiden finns Andens ordning där. Herren vill forma oss alla genom sitt Ord. Det är meningen att Guds Ord ska bo i oss och bli en del av oss.

Bibeln pekar på Jesus och förvandlar oss när vi tar det till oss, när vi är öppna, har andliga behov och låter den helige Ande lysa på Ordet.

Kristus ska målas fram
Vi får inte hamna i en laglära så att vi inte predikar nådesfrälsning. Den som predikar ska predika tro så att Kristus målas fram för åhörarna.

Där Guds ord predikas rent och oförfalskat där är Jesus i centrum. (Jesus = Ordet, se Joh. 1:14)

Guds ord är ett ljus på vår stig. Vill man att Gud skall uppenbara sig i församlingen, predikar man Guds ord. Bibelordet målar fram Jesus som levande för vår inre syn när det predikas i tro och Andens kraft.

Att predika Guds ord är församlingens viktigaste uppgift.
Där det blir andlig stagnation har Bibeln fått träda tillbaka för människobud och människors läror.

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ordspråksboken 29:18

Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Psaltaren 119:33

Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. Psaltaren 19:8

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Läs mer:
» Vägledning för sökare

»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?  

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Hur ska man handskas med alla tragiska nyheter som vi dränks i dagligen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0