Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Är församlingen viktig? 
Vad sa Jesus om det?

Hej, jag har en troende kompis som inte tror att det är viktigt med en församling och att gå till kyrkan.

Vad säger Jesus om församlingen och vad säger Bibeln om att tillhöra en församling och gå till kyrkan/synagogan?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

 

 

 

I Nya Testamentet används det grekiska ordet ekklesia för församling, det betyder "en utkallad skara". Ordet ekklesia används både för den lokala församlingen och den universella församlingen, det vill säga alla frälsta överallt genom alla tider.


Gemenskapen mellan de frälsta
Jesus sa: "Omvänd er, för Guds rike är nu här." Han talade ingående om gemenskapen mellan de människor som omvänt sig - de som hade blivit förda in i hans rike.

En nytestamentlig församling består av de pånyttfödda, frälsta människorna - de som har tagit emot Jesus Kristus som Frälsare.
Det handlar om ett folk som är kallat ut ur världen för att tillhöra Gud och leva till hans ära.

Församlingen är Kristi kropp. De pånyttfödda är var för sig lemmar i Kristi kropp.

Man föds in i Guds församling. Att lära känna andra som blivit födda på nytt är naturligt, varför skulle man vilja dra sig undan? Församlingen är ett skydd mot otrons makter. Vi skall inte dra oss undan (Hebr.10:38,39).

Kristus enar. När vi ber för varandra upplever vi underbar samhörighet och gemenskap. Bibeln talar om gemenskap i Anden och det är en gemenskap som går djupare än all annan gemenskap.

Vi kan vara närvarande hos varandra i Anden genom att vi är ständigt bedjande och tänker på varandras behov. Vi upplever gemenskap även när vi inte befinner oss på samma plats.
Alla pånyttfödda människor är delar i Kristi kropp. I våra böner är det naturligt att vi ber för andra troende som vi träffat. Vi ber även för troende vi aldrig träffat samt för icke-troende. Vi uppmanas att be på många olika sätt, bön är kontakt med Gud.

…så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Rom.12:5

Paulus:
Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Kol. 2:5

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.
Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:17,1
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor….
1 Tim.2:1

Vad sa Jesus om församlingen?
I evangelierna nämns det bara att Jesus använt ordet "församling" ett par gånger (Matt.16:18, Matt. 18:17).

Anledningen är att Jesus kom för att förbereda en församling. Jesus skulle upprätta en församling genom sin kropps tempel.

Jesus är den gode herden och han talade om "en hjord" och "en herde". Jesus hade kommit för att "samla och förena Guds kringspridda barn", sa han. Jesus fortsätter efter sin uppståndelse att vara herde inte bara för det judiska folket utan för alla folk.

Församlingen skulle bli till efter Jesu himmelsfärd. Han befallde lärjungarna att gå ut och predika evangelium i hela världen och göra alla folk till lärjungar och på så sätt skulle församlandet ske.

Det är främst Paulus som undervisar om församlingsgemenskap. Församlingen beskrivs som sanningens pelare och grundfäste (1 Tim. 3:15). Paulus beskriver ingående i 1 Kor. kap. 12 de frälstas beroendeställning till varandra.

Vi skall inte leva för oss själva utan för Kristus och gå in i de gärningar som är förutberedda av Gud, så förhärligar vi honom. Var och en av oss får tjäna Gud med den förmåga vi har.

Alla kan be och alla behöver ta del av bibelundervisning och hjälpa till med att få ut budskapet om frälsning till andra människor.

Mvh Sergei.

Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Romarbrevet 12:4-6

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Efesierbrevet 2:19

Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. 2 Korinthierbrevet 6:1

Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Romarbrevet 12:10

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Galaterbrevet 5:13

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 1 Petrusbrevet 4:10,11

Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Efesierbrevet 4:15,16

Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Efesierbrevet 2:20-22

Jesus sa: Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13:34,35

Jesus förklarade att vi skall tjäna varandra ödmjukt:
Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er. Johannes 13:14,15

 

Hur skall jag förstå Paulus ord: 
"Här sås en själisk kropp där uppstår en andlig kropp?"
 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0