Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

FRÅGOR OM DEMONER  

Hejsan!
Vi är två tjejer som går naturvetenskapliga programmet i Örebro. Vi håller på med ett religionsarbete om demoner, och vi skulle bli jätteglada om ni ville berätta lite om dem! Det här är några frågor som vi har funderat över:

1) Vad är demoner?
2) Vilka kan drabbas av dem?
3) Hur går demonutdrivning till?
4) Hur märker man på en person att han/hon är drabbad av en demon?
5) Står det något i bibeln om demoner?
6) Kan man se dem?
7) Vad vill de oss människor?

Berätta gärna något ytterligare om demoner som kan vara av intresse. Vi
blir väldigt lyckliga om vi får svar!
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar Anna och Karin.


Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak. 1:17

Gud är kärleken, Han är ljus, och hos honom finns INGET mörker. Det onda i denna världen orsakas av Guds fiende, av mörkrets furste djävulen.
Frågan om ondskans ursprung besvarar vi också under frågan
»Vilken syn har kristna på Satan?

Gud är osynlig, det är också hans motståndare. Demoner är de osynliga, gudsfientliga onda makterna som påverkar hela mänskligheten. Gud sänder ut sin gode helige Ande, likaså sina änglar. Den onde fursten sänder också ut sina sändebud - demonerna.

.. hela världen ligger i den ondes våld. 1 Joh. 5:19

För att i mesta möjliga mån skydda oss mot onda makters påverkan behöver vi söka att komma under inflytande av Guds gode helige Ande, genom att omvända oss och ta emot Jesus Kristus som vår personlige Frälsare.

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ef. 6:12

Ibland är demoners påverkan på människor mycket uppenbara, pga. den uppenbara ondskan och förödelsen de åstadkommer. Ibland är de kamouflerade på ett listigt sätt.

Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. 2 Kor. 11:14,15

Om djävulen står det också:
Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Joh. 8:44

Mytomani är demonisk påverkan som gör människor till listiga lögnare. De är ute efter att med lögnen skada andra människor. Genom lögn binder denna världens furste (djävulen, se Joh.8:44) människor till sig, men Jesus förmår att krossa dessa bojor. 

Den frälsta människan behöver inte vara rädd:

Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 
1 Joh. 4:4

Jesus: Ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Joh. 8:32

Genom Guds Ande blir man befriad från mörkrets välde. Någon kan vara bunden av demoner i ett missbruk - t.ex. ett svårt drogmissbruk. I samband med en förbön, ofta med handpåläggning på en gudstjänst, kan en person bli befriad från sitt drogbegär på ögonblicket. På samma sätt blir människor befriade från alla slags laster och problem.

Lyssna till vittnesbörd: 

»
Jesus gör under. Blinda ser, döva hör m.m. 
Tusenden vittnar om hur man upplever att tunga bördor lyfts av, när Gud griper in. Vem som helst kan bli påverkad av den onda makten! Även kristna kan påverkas av den onda andevärlden, men det handlar då inte om besättelse. Det vill säga om den troende inte blivit avfälling.
Man kan påverkas av mörkrets makter, utan att bokstavligt vara besatt av dem. 
Däremot är det så att ju mer vi uppfylls av helig Ande, desto större möjligheter har vi att påverka andra i en positiv riktning.

Demoner kan vid människans omvändelse eller en förbön tvingas upphöra med sin påverkan,
och om människan fortsätter att leva för Herren så får hon fortsatt vara fri och får uppleva befrielse från allt slags andligt mörker.

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Joh. 8:36

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd. Ords. 4:18

Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.
De blir mättade av rika gåvor i ditt hus, och av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.  
Ps. 36:8-10

I detta ämne finns det mycket att utreda för det råder mycket vantro, misstro och även övertro.
T.ex. så förekommer inte så sällan att man tycks tro att det räcker med att uttala vissa fraser i samband med Jesusnamnet, för att driva ut demoner. Det fungerar inte så.

Läs mer:
»Vilken tidpunkt trodde man som mest på demoner? Vad gjorde demonerna?


Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Apg. 19:13-17

Det fordras mer än ord, mer än viss bibelkunskap för att driva ut demoner. Det fordras tro och det fordras smörjelse.

Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. Jak. 5:16

En rättfärdig bön är också när människan bekänner sina synder och överlåter sig i Jesu händer.
Det handlar om att bli rättfärdiggjord av tro genom Jesu blod och att bli uppfylld av helig Ande.
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Apg. 6:8

Jesus ägnade en hel del av sin tid till att
befria människor från mörkrets makter. Då som nu, blev många förskräckta vid talet om demoner, även om de ser den påtagligt positiva förändringen hos människan.

… och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt.
Alla i Gergesa och trakten där omkring bad Jesus att lämna dem, så skräckslagna var de. Han steg då i en båt och vände tillbaka,…  Luk. 8:35-37

Det människan inte förstår eller kan förklara, skrämmer ofta. När Gud gör under idag vågar många inte ens undersöka vad det handlar om.

Men
: Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Hebr. 13:8

Jesus befriar från demoner ännu idag, och det
skall vi inte vara rädda för, tvärtom. Däremot åstadkommer okunnighet i Guds ord och brist på tro, kraft och uppenbarelse att man är omedveten om att man influerats av demoniska läror som förnekar Kristi gärningar.

Om vi tror på Kristus, måste vi också tro på hans gärningar, på det han uträttar idag.


Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 
Ef. 6:10-13

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Kol. 1:13

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ords. 18:21

Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen.
En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk.
Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Jak. 3:14-18


När det blev kväll, förde man till honom många besatta.
Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:
Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.  Matt. 8:16,17

Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: "Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna.
Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser:
"Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.
Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom.
Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus.
Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd." De hade ju sagt att han hade en oren ande. Mark. 3:22-30

Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss."
Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss.
Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön. Mark. 9:38-41

Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur.  Mark. 16:9

Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: "Varför kunde inte vi driva ut honom?"
Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig.
Ingenting skall vara omöjligt för er." Matt. 17:19-21

Jesus: Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Luk. 10:20

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."
Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Mark. 16:15-19

Bibelöversättningarna som använts är Folkbibeln, 1917 års översättning, samt NT 81.

Jag önskar er lycka till i ert religionsarbete.

Mvh Veli Sergei.

Läs mer: »Vad menas egentligen med andar, goda andar och onda andar.......?

»Jag skulle vilja veta mer om Legion…

»Har jag fått en demon?

»Vilken syn har kristna på Satan

Ȁr Satan ond rakt igenom?

Växte upp i kristen familj -
vill nu uppleva Gud igen, men hur?

<Föregående fråga       Upp igen

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0