Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

FÖRSAMLINGEN BROBYGGARNA

Hej, vi skriver ett arbete om er organisation och har surfat in på er fylliga och lättförståeliga hemsida. Vi har dock några ytterligare frågor och är djupt tacksamma för svar.

Vad skiljer er från Svenska Kyrkan ?
Hur många ledare/medlemmar innefattar er organisation ?
Har ni några heliga sakrament som skiljer sig från andra kristna kyrkor ? Vilka ?
Har ni gudstjänster på andra dagar än söndagar, i så fall vilka ?
Vad är det viktigaste i er kristendom ?
Hur "bygger" ni eran bro ?
Vad har ni för syn på andra religioner ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbön

Guds Ord i centrum
Vi hoppas att vi kan ge lite klarhet i det ni frågar om, att vara
heltäckande är alltid svårt. Vi rekommenderar att ni tittar lite på
våra andra sidor, för en del av frågorna besvaras där. T.ex. så
står där en hel del om församlingslivet och församlingens
uppbyggnad på olika sidor.

Vi är frikyrkliga och är mindre traditionsbundna än Svenska Kyrkan. Vi vill vara redskap för en klassisk kristen tro som verkar i den helige Andes kraft.

Det viktigaste för oss är att sprida Bibelns budskap om Jesus som världens Frälsare, och att Jesus och Guds ord får vara i centrum. Broarna som vi bygger är broar mellan människan och Kristus och mellan troende människor, oavsett bakgrund och församlingstillhörighet.

När det gäller predikan är vi öppna för att gå ut med budskapet till olika församlingar. Dock är många nuförtiden rädda för kraftmanifestationer.
Tron på Guds ord har fått träda tillbaka för irrläror, människobud.

Vi arbetar inte så hierarkiskt, utan mer i grupp, där var och en bidrar med den unika förmåga Gud utrustar varje frälst människa med. De troende utgör Kristi kropp, och är var för sig delar i den. (Se 1 Kor. Kap. 12) .


Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar.. 1 Petr 2:9

Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 1 Kor. 12:21,22

Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 1 Kor 1 :27-29

Herren har planerat en levande, gudomlig ordning i församlingen, inte något förutsägbart som människor ställt i ordning.

Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Joh. 15:5

Den helige Ande
Vår åstundan är att alltid ge den helige Ande fritt utrymme och möjlighet att leda allt som företas, både i gudstjänstordningen, i församlingsarbetet och i församlingsgemenskapen. Gudstjänstordningen är inte bestämd i förväg.

Vi är djupt tacksamma över att kunna säga att vid varje gudstjänst är den helige Andes kraft mäktigt verksam som en ytterst påtaglig och märkbar osynlig närvaro i gudstjänsterna.


För de flesta är det svårt att stå på benen under förbön. Emellanåt är Anden så mäktigt utgjuten att människor faller ihop mellan bänkraderna. Många upplever befrielse.

Många vittnar om att de efter att har blivit berörda av den helige Ande kommer in i en djupare och innerligare gemenskap med Gud. Ett brinnande intresse för bibelläsning, bön, och att tjäna Gud tänds hos människor genom den helige Ande.

» Många vittnar om hur de blivit befriade från depressioner, ångest, rädsla, drogberoende, alkoholism, rökning osv. Många blir befriade från sjukdomar och döpta i den helige Ande. Lyssna till vittnesbörd

Ibland är läkedomen mer successiv, ibland ett ögonblicksverk.
Människor upplever den helige Ande på lite olika sätt, men ofta som en våg av värme och Guds kärlek, en renande helgande ström, en invärtes dusch som verkar upplyftande och befriande osv. När man faller av Andens kraft är det som om man faller i bomull.

Hur man upplever det är inte det viktiga, det viktiga är de bestående positiva förändringarna som sker. 

Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7:38,39

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.
Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Joel 2:28,29

Johannes Döparen: Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Matteus 3:11

Jesus: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg 1:8

Jesus: Tecken skall följa dem som tror detta. 
I mitt namn skall de driva ut onda andar. 
De skall tala med nya tungor.
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. 
De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Markus 16:17,18

Självklart kan gudstjänster med dessa Andens yttringar verka främmande för den som inte gjort upplevelsen. Om man vant sig vid ett händelselöst gudstjänstliv, tror man att det är det rätta.
Idag predikas det många gånger människobud och människomeningar, i stället för Guds ord.

Läs mer om hur den helige Ande verkar i den kristnes liv i "Frågor och svar om kristen tro" t.ex.: 

Väckelse- och förnyelserörelse

Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.
Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Efesierbrevet 2:18-22

Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Efesierbrevet 4:15,16

Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 1 Korinthierbrevet 12:2

Sakrament och gudstjänster
»Dop och nattvard, läs vidare här

Vi håller på att omorganisera verksamheten och har för närvarande inga gudstjänster.

Jesus: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?
Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?
Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5:44-48

Vi har fått se människor lämna sina ickeevangeliska läror och bli frälsta, t.ex. mormoner, Jehovas Vittnen, Krishna-medlemmar, medlemmar ur olika ordenssällskap, scientologer, m.fl.

Idag predikas ofta ett annat evangelium än det vi finner i Guds ord. Vi måste motarbeta sekularisering p.g.a. människobud och gå in för att bevara den sunda läran. Så blir Jesus i centrum och Ordet i centrum.

Det viktigaste i vår kristendom? Jesus är det viktigaste! Läs vidare:

»Vem är Jesus?              »Vad tror kristna på?

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem.
Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav." Matt. 20:25-27

Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare.
Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren."


Paulus: Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Gal. 1:11

Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Kol. 2:8

Paulus: Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Ef. 6:19

Paulus: Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 
1 Kor 2:13

Paulus: Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende. 1 Tess. 2:13

Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare.  
Jak. 2:9

Och Herren har sagt: Eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud…….. Jes. 29:13

Mvh Veli Sergei.

Frågor om demoner

      Upp igen      Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0