Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kvinnosynen i Bibeln

Hejsan! 

Vi är två tjejer som heter Elin och Marie.
I skolan så skriver vi ett arbete om kvinnor i olika religioner. Vi skulle gärna vilja ha ett MVG som betyg!
Vi skulle vara JÄTTETACKSAMMA om ni ville svara på våra frågor!

1) Hur ser er religion på kvinnor?
2) Är mannen och kvinnan jämlika?
3) Vi vet att ett citat från Paulus har varit ett argument mot kvinnliga präster. Hur ser kristendomen på kvinnliga präster?

Tack på för hand!


Jesus bröt mot sin tids traditioner
Jesus lät kvinnorna få en särskild plats och detta visade han under hela sin gärning då han vandrade omkring och predikade och botade sjuka och hjälpte människor i nöd. Jesus bröt mot sin tids traditioner då han lät kvinnor följa med på hans vandringar, jämte lärjungarna.

Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena - från henne hade sju onda andar farit ut - vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Luk. 8:1-3.

Jesus gjorde inte skillnad på människor
Jesus gjorde inte skillnad på människor. Han bröt mot sin samtids sociala regler och raserade barriärer då han talade med och umgicks med alla slags människor oberoende av religion, kön, folkslag, politisk bakgrund, yrke, ställning i samhället osv. Han talade med de föraktade tullindrivarna, med prostituerade, med politiska agitatorer osv. Ingenting fick hindra honom från att hjälpa människor och möta deras behov.

T.ex. så hade kvinnor en låg ställning i samhället och det rådde fiendskap mellan judarna och samariterna.
Jesus chockerade och bröt mot den tidens inställning genom att tilltala en samaritisk kvinna vid en brunn.
Där talade han om för henne att han var Messias.

I Kristi rike finns ingen andra klassens medborgare.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gal. 3:28.

Hur människans situation än ser ut ser Jesus förbi omständigheterna  och de mänskliga begränsningarna och vill ge förlåtelse, barmhärtighet, upprättelse och helande.

Ty för Gud är ingenting omöjligt. Luk. 1:37.

Jesus:
Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Luk. 5:31,32.

En sådan kärleksfull Gud har naturligtvis tänkt ut det bästa åt varje människa - kvinna som man.

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Jer. 29:11.

Gud avskyr all slags orättfärdighet och allt slags förtryck.

Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Kol. 3:9,10.

Både kvinnan och mannen är ämnade att vara Guds avbilder
En avbild
av sin Skapare - det är både kvinna och man ämnad att vara: 

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:27.

Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud. 1 Kor 11:11,12.

Harmoni och enighet
Precis som Gud är treenig och där råder enighet mellan Fadern, Sonen och den helige Ande, har Gud tänkt det med mannen och kvinnan - där skulle råda harmoni och enighet. Trots att Jesus Kristus ÄR Gud i kroppslig gestalt och likvärdig med Fadern, står det att Gud är Kristi huvud. Ändå utgör de tre personerna i gudomen en oskiljaktig enhet.


Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 1 Kor. 11:3.

Många tjänster i Guds församling

Går vi till Guds ord så finns det finns väldigt många tjänster i Guds församling. I våra dagar och i vårt land fokuseras alltför mycket kring prästämbetet, och de andra tjänsterna har kommit i skymundan.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.
Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus.

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade: "Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen.
Och om örat sade: "Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen.

Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en.

Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver.

Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.

Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.
Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.
Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst. 1 Kor. 12:4-31

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.  Ef. 4:11.

Dopet i helig Ande är en utrustning för Jesu vittnen. Anden utgjuts över både män och kvinnor. Såväl man som kvinna, ung som gammal, får del av denna välsignelse.

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg. 1:8.

Kvinnor blir utrustade av Gud till att bli evangelister, till att profetera och bruka olika andliga gåvor i församlingen. Att äga uppenbarelse och på så sätt kunna leda andra rätt är t.ex. en viktig uppgift för både kvinnor och män.

Utan uppenbarelsen går folket vilse,
lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ords. 29:18.

Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?
Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. 1 Kor 14:33:40.

Gud ger andliga nådegåvor åt kvinnor för att de skall användas

Förmodligen är det ovanstående bibelställe ni åsyftar när ni nämner vad Paulus skrivit.
Som jag tolkar det handlar detta om ett speciellt tillfälle då oordning uppstått p.g.a. att kvinnorna störde ordningen genom att kanske prata i onödan, onödigt mycket eller vid fel tillfälle. Det står inte här att kvinnor inte skall predika. Paulus menar ju inte heller att kvinnor inte skall tala i församlingen.
Varför ger Gud andliga nådegåvor åt kvinnor om han inte menade att de skulle använda dem - till att vittna, till att predika osv.? Självklart skall de göra detta. Paulus förmaning till dessa kristna i Korint kan inte tolkas som en anvisning om kvinnans roll i det stora hela.

Vem är mest skickad?
Var och en har sin tolkning av Bibelordet i kvinnoprästsfrågan. Jag dömer inte ut en kvinnlig präst, inte heller kvinnoprästmotståndarna.
Men jag tror att mannen är mest skickad för ledarställning (präst) i en församling, när man tänker på de svårigheter som möter en församlingsledare.
De Jesus utvalde till apostlar var alla män.

Guds kallelse
Kvinnor bör inte utbilda sig till präster enbart i syftet att vara jämställda med männen. Gud måste ge kallelsen till tjänst - detta gäller både kvinnor och män. Att gå ut utan att vara kallad av Gud och utrustad av Gud kan få katastrofala följder - detta gäller både kvinnor och män!

Men man får inte lägga sådana bojor på Guds ord att man hindrar verkliga kallelser från Gud.
Jag dömer inte någon och sätter ingen regel för detta och vill inte hindra någons kallelse, tvärtom.

Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Luk. 10:2.

Gud behöver både kvinnor och män till tjänst i sitt rike!

Lycka till med skolarbetet!

Mvh Veli Sergei.

 

Frågor angående församlingen Brobyggarna
   
      Upp igen    <Föregående sida

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0