Vad handlar 
predikningarna om? 
Beskrivningar finns endast för ljudpredikningar från jan. 2016 - aug. 2017. 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Sök

 

Gud sätter fingret på våra ömma punkter
24 min. 20 aug 2016

 • Man måste skilja på uppmuntran i tron och beröm som många gånger kan vara en snara. Smickrets snaror är farliga. Många löper i de snarorna och snavar. 

 • Men när vi tar emot sanningen så upplever vi verklig frihet. 

 • Sanningen kan smärta men om man söker fly undan smärtan går man miste om den verkliga glädjen och kraften. 

 • Det finns ömma punkter hos oss alla. Gud talar till oss om just dessa saker. 

 • Man ska läsa Bibeln för att ta till sig det som står skrivet. Där finns personliga löften och rika välsignelser åt oss var och en. 

 • Fåren ska skiljas från getterna. Det gäller att skaffa sig skatter i himlen och inte vara så mån om skatterna på jorden, så att man går miste om skatterna i himlen. 
  till predikan

Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen   
13 min.
19 aug 2016 Hela predikan är nedskriven här

Guds Ande verkar rättfärdighet
19 min. 18 aug 2016

 • När människor inte lärt känna Gud söker de ofta behaga varandra för att på något sätt få nytta av varandra. 

 • Det är stor skillnad på att uträtta gärningar och söka egen fördel och att göra det goda i tro på Herren utan att tänka på sig själv. När man gör det sistnämnda får man uppleva Guds välbehag över sitt liv. 

 • Man ska inte leva för att behaga människor för sin egen skull. Kristen tro handlar om rättfärdighet och att i kärlek söka tjäna den Osynlige Guden.

 • Gud kan låta saker och ting ske när vi tror på Gud. Vi får glädjen i den helige Ande och Andens kraft. 

 • Att uppleva Gud är underbart och Gud kan göra våra hjärtan mjuka så vi är öppna för de himmelska signalerna. 

 • Men hjärtat kan också hårdna och Guds Ande kan till och med vika från människan. Så skedde med Saul, som från början var i det rätta tillståndet - Han var smord av Herren. 

 • Vi måste vara vakna och ständigt ödmjuka oss. Gud är emot all lömskhet och listighet och sådant som människor ofta tänker ut. Man ska vända sig bort från svek och orättfärdighet.  Människan har ofta många planer men för Herren kan man inte dölja planerna. 

 • Den som vill ha Gud med sig ska inte bara säga ja utan måste också rätta sig. Vi får vända oss bort från det orätta beteendet som så gärna vill smyga sig in i våra liv. 

 • Många blir inte fria från bundenhet för att de inte lärt sig att hata och avsky det onda, hata det orättfärdiga och allt slags intrigerande.
  Guds vägar är rättfärdiga.

 • Att avsky det onda blir till verklig frihet. Gud är rättfärdig och när vi missar så får vi gå till Gud. Vi är inte så fullkomliga att vi inte behöver rätta oss då och då. Vi kan vara fullkomligt förlåtna men vi måste gå in för försoning och förlåtelse.  Gud vill åt oss alla allt gott. Gud är rättfärdig.
  till predikan

Att inte behaga människor i egennytta
20 min. 11 juli 2016

 • När människor inte lärt känna Gud behagar de varandra för att på något sätt få nytta av varandra.

 • Men man ska inte leva för att behaga människor för sin egen skull. Kristen tro handlar om rättfärdighet och att i kärlek söka tjäna den Osynlige Guden.

 • Det är stor skillnad på 
  - att söka egen fördel när man uträttar olika gärningar
   och att i stället 
  - göra det utan att tänka på sig själv och därför uppleva Guds välbehag över sitt liv.

 • Tron utan gärningar är död. Man behöver inte uträtta något märkvärdigt för att bli frälst, det handlar ju om nådesfrälsning. Men det måste bli en omvändelse i kärlek så att den troende går in i det goda som Gud vill leda henne in i. 

 • Gud leder inte in i det onda, utan det goda.

 • Man visar människor till Jesus genom att söka vara till nytta för andra på ett osjälviskt sätt.

 • Vad man gör ska man göra av hjärtat. Vi ska söka tjäna varandra på olika sätt. 

 • Vi ska vara Ordets görare och inte bara dess hörare och att i stället för att tjäna sig själv tjäna Herren Jesus Kristus.

 • Det vi lär i Guds Ord ska vi söka omsätta på det rätta sättet så att det blir till salighet och riklig välsignelse. Gud vill detta för varje människa, men ofta kommer människan  i förgrunden och hon har svårt för att vara frikostig, ödmjuka sig och tjäna Gud på det rätta sättet så att Gud får välsigna.

 • Ofta hindrar otron människan att göra det goda. Hon ser sig själv så mycket att hon inte kan se andra. Mycket av Guds rika välsignelser går förlorad för den som inte ser längre än till sig själv. Vi ska ju göra det mot människor som vi önskar att de ska göra mot oss. 

 • Det finns en frihet från självsträvan och självgodhet och självhävdelsen. I stället ska vi upphöja Herrens namn och ge ära åt Gud i höjden och så vilar då Guds välbehag över människan. 

 • Jesus sa: Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus 20:26-28

 • Att tro är att ära Gud och inte själv vara i vägen för namnet Jesus på något sätt. 

 • Vi är alla kallade att leda människor till Jesus.
  Vi kan alla på olika sätt vara medarbetare till den Levande Guden.

 • Vi får alla olika kallelser och det finns olika nådegåvor. Inte alla är kallade att predika. Men det är viktigt för varje troende att fördjupa sig i Guds Ord och ge det vidare och att vittna för andra om Jesus. I vidaregivandet av Guds Ord har vi Herren med oss. Herren är med oss i det tjänande som han manar oss till. 
  "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen." Markus 16:15

 • Herren vill skickliggöra oss. Vi ska öppna vår mun till förmån för den levande Guden. Att förhärliga Jesus i tjänandet är att ge ära åt Gud i höjden. 

 • Vi ska söka vara överflödande i Herrens verk. Herren vill ge överflödande liv.
  till predikan

Jesu auktoritet   6 min. 27 juni 2016

 • Den svagaste av de svaga kan bekänna sig till Jesus och vara fri.

 • Det finns möjligheter för den mest trasiga människa därför att Gud är en Undrens Gud. Kristi blod renar från all synd.

 • Vår tro är baserad på Guds kraft och inte på människors visdom. 

 • Jesus kom för att utplåna djävulens verk.
  till predikan

Gudomlig vishet   19 min. 26 juni 2016

 • Vad för sorts vishet behöver vi för att nå Gud?
  Visheten ovanifrån är först och främst ren
  .
  Genom världens vishet förstår vi inte vad tro på Gud är.  Det handlar om att tro som ett barn och inte lita till sig själv utan lita till Gud.

 • Vi kan uppleva gudomlig närhet i vårt liv alltjämt.
  Den som vill berömma sig ska berömma sig av Herren.

 • Vi ska ta vara på det som är gudomligt och de signaler som kommer ovanifrån. Herren vill inspirera oss genom den helige Ande. Vi ska ta vara på Guds Ord så blir det till en underbar kraft i våra liv. 

 • Låt oss vara tacksamma, på det viset kan vi tjäna Gud.

 • Det finns religiöst utövande som inte är till någon nytta, därför gäller det att vara vaken. Den som är född på nytt vet på vem hon tror. Om Jesus inte får plats i människans hjärta så är hon ändå ofrälst trots olika "andliga" övningar. Man måste bryta upp från "vishet" och  tomma ord som inte är till någon nytta.

 • Den som enbart är vis i världslig mening är ändå förmörkad och förstockad trots sin upphöjelse bland människor.

 • Det är kraft att tro på Herren Jesus, det är kraft att tänka på Jesus i tro. Att tro och förtrösta på Jesus ger andlig kraft och det rätta förståndet.
  Vi blir inte självkloka utan vill ge ära åt namnet Jesus.

 • Vi har många frågor som vi skulle omedelbart vilja ha svar på. Men vi får lära oss att tro och förtrösta under livets alla omständigheter. Om vi har fått frågan om frälsning besvarad och vi upplever frid med Gud behöver vi inte oroa oss så mycket när det gäller olika frågor.
  till predikan


Hela predikan nedskriven:  
Tro evangelium mitt i din svaghet
 
 

Sök din trygghet i Gud
9 min.15 juni 2016

 • Många siktar så högt och begär något som är så högt så att de aldrig kan nå målet. Ibland är det den uteblivna stora framgången som åstadkommer misär i trons liv. Kanske därför att det var en felaktig inriktning från den troendes sida. 

 • HERRE, mitt hjärta står icke efter vad högt är, och mina ögon se ej efter vad upphöjt är, och jag umgås icke med stora ting, med ting som äro mig för svåra.
  Nej, jag har lugnat och stillat min själ; såsom ett avvant barn i sin moders famn, ja, såsom ett avvant barn, så är min själ i mig. 
  Ps 131:1,2

 • Att söka det som är högt och upphöjt har blivit till olycka för många människor. Bara genom tacksamhet kan vi tjäna Gud. 
  Vi ska söka trons vila.

 • Människan söker alltid något att trygga sig till, något att trösta sig med. Många ger sig hän åt  sådant som bara är förströelse och ger glömska, eller alkohol eller droger. Vi ska låta Herren trösta oss. Herren ger tröst under livets alla omständigheter. 
  till predikan

Skapa i mig Gud ett rent hjärta
31 min. 6 juni 2016

 • Förnyelse är att börja om. Vi får gå till Jesus när vi inte räcker till och ständigt låta oss förnyas genom den helige Ande. 

 • Jesus tog din övergivenhet på sig. Jesus fick känna övergivenhet av sin Fader för våra synders skull. Jesus är hos dig i den mest bedrövade stunden.

 • Om vi blir själiska och bara kommer för att glädjas lär vi oss aldrig tjäna Gud i vår ande. 
  Vi har inte förstått vilken kraft det finns i evangelium då vi dör bort från att försvara oss själva. Vi får låta Gud vara vårt försvar, vi låter Jesu blod vara vårt försvar. 

 • Otron hindrar därför att vi inte tror tillräckligt på Guds kärlek. 

 • Säg inte att du inte kan förlåta - det är ju Jesus i dig som är förlåtelsen.

 • Många undrar: "Var är friden och glädjen?" Då frågar Gud: "Var är lydnaden och ödmjukheten?" Jag tror att vi har svaret inom oss på de flesta av de frågor som dyker upp.

 • Vi kan uppleva en sorg efter Guds vilja. Det är meningen att det ska åstadkomma lydnad i våra liv. Då blir det till något härligt.
  Men vi blir bedrövade om vi inte lever i bättring och kärlek.

 • Bara genom en total absolut, ödmjukhet kan vi förnyas i grund: "Börja om än en gång i mitt liv Jesus", måste vi säga. Vi får riva våra hjärtan och säga: "Skapa i mig Gud ett rent hjärta".

 • Den onde vill få den troende att på nytt vandra sin egen väg, själviskhetens väg. Men vi vinner inga segrar när vi går fram i eget namn. Vi ska gå framåt i Jesu namn.

 • Verklig andlig kraft är att frukta den allra högsta makten. 

 • Kapitulation inför Herren blir till verklig seger.
  till predikan

Låt Jesus uppenbara sig för dig
8 min. 9 maj 2016

 • Vi får inte vara så jordbundna att vi inte kan glädjas över det himmelska. 

 • Du som inte är troende har bara den glädje som du kan skaffa dig genom de  världsliga tingen, din egen kunnighet, framgång och förmåga. 
  Men det finns en glädje som är högre än allt annat som även den mest misslyckade av de misslyckade kan få del av: Glädjen i den helige Ande. Det gäller att avgöra sig för Jesus.

 • Jesus är evigt liv för var och en som avgör sig för Honom. Hur ska man finna Jesus? Herren vill uppenbara sig för dem som söker Honom av hela sitt hjärta. Men Herren kan inte uppenbara sig för dem som är nöjda med sin egen rättfärdighet och självtillräcklighet. Jesus kom för att rädda det som var förlorat.

 • Vi ska lära av Jesus som har ett ödmjukt hjärta.
  till predikan  

Glädjen och kraften i att bekänna Jesus
39 min. 9 maj 2016

 • Det är lätt att en människa som precis börjat tro känner sig väldigt säker. Men när frågan om bekännelse kommer är det ofta så att människan viker undan och hon vågar inte bekänna Jesus. 

 • Hur vet vi om vi har en verklig tro? Om den inte prövats vet vi inte om den finns.  
  Så Gud vill tillåta att vår tro prövas. Då prövas vår kärlek till Gud.

 • Bekänner vi Jesus under de svåra dagarna, då vi tyckte att välsignelsen var långt borta och det mest bara var lidande? När kärleken till Gud finns så är den väldigt stark. Tron är verksam genom kärleken. 

 • När man är frimodig i bekännelsen av Jesus börjar bojor brista.

 • Det är ingen tro att uppleva något underbart med Gud om man inte bekänner detta sedan. Om det bara blir till en upplevelse med Gud, men man sedan låter sig låsas och inte bekänner Jesus så är det inte värt någonting.   

 • Man måste bekänna Jesus för att bli frälst.
  till predikan

Detta är den dag som Herren har gjort
6 min. 28 april 2016

 • Hurudan är den dag som Herren har gjort? Om du avgör dig för Kristus blir detta en Herrens dag i ditt liv.  Om Gud får ingång i våra liv och vi vill rätta oss och söka Guds vilja, då blir den här dagen en annorlunda dag. För dig som avgör dig blir det här den  mest meningsfyllda dagen i ditt liv. 

 • Överlåtelse är inte en liten bön och sedan är allt glömt. När människan verkligen överlåter sig, så upplever hon att Gud är kärleken. Hon får uppleva att Gud är en trofast Gud.

 • Alla behöver Jesus - både den starke och den svage. Vi kan inte rädda oss själva - alla behöver Jesus. Den starke behöver inse att det är omöjligt att rädda sig genom egen rättfärdighet, genom egen styrka och kraft. Och det är också omöjligt att följa Herren på det viset. Men när vi kapitulerar och erkänner Jesus som Herre, vill Han leda oss dag för dag.
  till predikan


Herren är nära alla som åkallar honom 
15  min. 24 april 2016

 • Genom Jesus Kristus, genom Guds Ord och genom Guds Ande blir  det en sådan revolution i människans liv att allting blir nytt. Man blir född på nytt och tar ställning för Guds Ord och Jesus Kristus. 

 • När människan nyss börjat sin vandring på vägen som bär till himlen så kan människan kämpa mot otrons tankar många gånger. Men har man överlåtit sig åt Jesus ska man inte oroa sig. Man växer i tro när man håller sig till Jesus. 

 • Det finns en förkrosselse som för människan närmare Gud. 

 • Gudsfruktan lär oss att avsäga oss all ogudaktighet och så vill vi se på Jesus under alla omständigheter. Det är lätt att lockas med till något ogudaktigt och orättfärdigt om vi inte är vakande och bedjande. Vi kan inte ta emot varje ande om vi samtidigt ska lyda Guds Ande.

 • Ta emot himmelska välsignelser genom tron. Prisa Herren och låt dig uppfyllas av helig Ande och kraft. Att tro kan vi göra till en vana. Se Jesus på Golgata kors och tro på löftet om den helige Ande.
  till predikan

Kämpande tro  7 min. 24 april 2016

 • Det finns en kamp att utkämpa för varje troende. Det är bättre med en kämpande tro än en död religion. 

 • Det är viktigt att den som vill vinna seger tar vara på det enkla budskapet om syndernas förlåtelse och om att vi får uppstå till ett nytt liv. Vi får uppleva att Herren bekänner sig till den som bekänner sig till Honom.

 • Vi ska inte söka liv i döda religioner och religiositet, utan att komma underfund med att det är Jesus som kommer med liv, överflödande liv, när man bjuder in honom i sitt hjärta.
  till predikan

Glädjen i Herren ska vara vår starkhet
19 min.
23 april 2016

 • De flesta människor köper sin glädje i världen. Att söka sin glädje i världen kan "kosta skjortan". Men den  troende får glädjas av bara nåd. Det är viktigt att söka den glädje som är ovanifrån. Under bön får vi  möta den levande Guden.

 • Att glädjas i helig Ande är mycket annorlunda mot allt det där andra man kan köpa i världen.
  Vi upplever trygghet och Guds närvaro i våra liv. Guds folk ska glädjas i Herren. Vi behöver ge mycket tid i bön för att bli starka i Herren. 

 • Gud vill ge oss ett överflödande hopp i den helige Andes kraft. Då kan vi ty oss till Herren också när vi är svaga och vi upplever att Herren bär oss genom allt. Den svagaste av de svaga kan känna sig oändligt trygg. Hon upplever glädjen i Gud, upplever innerlig gemenskap med den levande Guden, upplever Guds rika kärlek. 

 • En glad kristen är svår att övervinna. Glädjen i Herren är vår starkhet. Låt ingen stjäla din glädje. Ha din glädje främst  detta att ditt namn är skrivet i himlen. 

 • Glädjens Herre vill ge oss det som är ovanifrån och då behöver man inte söka allt det där andra. Idag kan vi uppleva en stor glädje i Gud om vi alltjämt lär oss ta avstånd från vad som är ont och orätt. Då kommer vi inte i en trygg situation och vi upplever en innerlig gemenskap med Jesus. 

 • Om vi handlar på ett felaktigt sätt blir där sorg i våra hjärtan. Gud vill att vi ska söka Guds ledning i våra liv. Så kommer vi in i Andens ledning och det blir många gånger dråpligt hur Herren leder oss. Den troende skall vara tröstad av Gud. 

 • Jesus vill ge var och en som kommer till Honom en härlig seger. Jesus vill att vi ska gå fram i Andens kraft och så övervinna i Jesu namn. Det är kraft i Guds Ord. Alla behöver uppleva trons kraft och trons seger över denna världen. 
  till predikan

Tron har med sig goda gärningar   
19 min.
21 april 2016

 • Vi ska vänta på Herren i stället för att bara tänka på ofärd och elände. Låt oss ha stor glädje i hoppet och frid i Herren.
  När vi har gudsfruktan blir vi beskyddade av den levande Guden. 

 • Jesus är fortfarande mycket föraktad. Miljontals människor skäms för Jesus, skäms inför för vänner och arbetskamrater. 
  Så får det inte vara bland Guds folk. Var frimodig och oförfärad bekänn Jesu namn och upplev att du är till nytta. 

 • En dag kommer Jesus för att hämta de sina. Hur går det för dem som skämdes för Jesus? Dem kommer Jesus att skämmas för när Han kommer. 

 • Ofta är det så att människan helt enkelt skäms för Herren, men samtidigt vill hon ha olika upplevelser och växa i större tro. Ett bra sätt är att bekänna Jesu namn och att i tid och otid vittna om Honom och Han kommer till undsättning genom sin Ande. Herren låter sin Ande komma över sina vittnen. 

 • Du som menar att du tror på Gud, hur är det,  har du brutit upp från det gamla och gått in i det nya? Eller är du bara bekännare men inte efterföljare?

 • Gudsfruktan blir till befrielse och alltjämt till ny kraft. Man måste hjärtligen vara med på detta som man vill uppleva. Det blir till ett förändrat sinnelag.

 • Vi får inte göra skillnad på människor, det är inte gudomligt. Att tjäna Gud är att tjäna Gud i rättfärdighet. Kärleken får inte bara vara tomma ord. Om någon menar sig tro måste där finnas trons gärningar. 

 • Att tjäna Gud är inte att på vanligt mänskligt sätt se på människor, se ned på en del och upphöja andra. Nej, Guds kärlek gäller alla människor. 
  Gud har stor omsorg om dem som har det svårt. Gud är en barmhärtig och god Gud. 

 • Vi får inte bara leva för oss själva utan måste tänka på andras behov. Kärleken måste vara rätt riktad. Att bara gå in för sig själv och bara tänka på sina världsliga behov gör den troende världslig hård och kall i sitt hjärta och hon har då ingen barmhärtighet till övers. Det är lätt att bli ljum i en kall och hård värld där det är så mycket kyla. Kärleken hos de flesta ska kallna i de sista dagarna och vi ser många allvarliga tecken på just detta.  Därför gäller det att vara vakande och bedjande så att vi får uppleva det verkliga ljuset. 

 • Herren är kärleken och han vill kärlek inte bara till oss utan också till våra medmänniskor. Vi må söka göra det mot vår nästa som vi önskar att de ska göra mot oss. 

 • Vi har omsorg om oss själva och vårt. Låt oss rikta den omsorgen lite längre, lite utanför oss själva och se oss omkring. Det finns många behov i denna världen. Därför gäller det att ge tid åt Gud och söka Guds vilja i sitt liv. Om någon verkligen vill växa i tro och uppleva verklig trygghet och stabilitet så må hon söka gå in för Guds vilja. 

 • Vi ska inte stå i skuld utom när det gäller kärlek till varandra. Det är oändligt många människor som behöver uppleva kärleken, inte som tomma ord, utan i  handling och sanning. 
  Då tror jag också att vi är mer sanna mot oss själva, mot Gud och våra medmänniskor än någonsin, när kärleken inte bara är tomma ord. Vad hjälper en välvillig inställning till någon om det inte blir mer än tomma ord? 

 • Om människan är köttslig och har stor omsorg om sig själv så hinner hon inte med något annat. Men de som uträttar Guds vilja och verkligen söker göra det allra bästa i enlighet med Guds ord ska få sin belöning vid de rättfärdigas uppståndelse. 

 • Bön med lyssnarna om ett förändrat sinnelag.  Bön för alla behov. 
  till predikan


En inre källa av levande vatten  
13 min. 14 april 2016

 • Att tro är att bli hjälpt av den levande Guden och att ta vara på sina rättigheter i Jesu namn.

 • Jesus döper i helig Ande och Gud vill utgjuta kärlek i våra hjärtan, strömmar av levande vatten.

 • I en frimodig bekännelse av Jesu namn finns en underbar underkraft. Vi får den hjälp som Gud vill ge oss.

 • Den helige Ande vill lära oss allt, påminna oss och levandegöra Bibeln för oss. Det levande vattnet blir en källa med ett flöde av evigt liv.

 • Tillbedjan och förbön följs åt. Herren vill leda, hjälpa och trösta oss genom den helige Ande. 
  till predikan

Ta med ljuset från Förklaringsberget & vandra ner i dalgångarnas mörker och var till nytta
21 min. 14 april 2016

 • Det finns omständigheter som vi inte rår på men då ska vi söka vilan i Gud och bida tiden.

 • Många gånger kommer vi underfund med Guds vilja när vi hamnar i ett trängt läge. Guds tystnad kan vara lika verksam för oss som bönesvaret.

 • Vi får inte bara ha trygghet och glädje när vi upplever framgång i allt vi försöker uträtta. 

 • Om man söker det som är i världen har man inte så mycket hjälp av att lyssna till evangelium. Men för den som lyssnar och har ett längtande hjärta finns alltid möjligheter.

 • Vi ska be på ett sådant sätt så att v upplever liv i bönen. Bön är gudsgemenskap. 
  till predikan


Forts. sida 2:

»
Vad handlar predikningarna om?

»Till predikobiblioteket. Ljud eller text.

Upp igen

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0