Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hör Gud alla böner?

Min fråga är: Hör Gud alla böner?
Och i så fall vad gör han efter han hört dom?
Hjälper han människor eller sitter han bara där uppe på ett moln och lyssnar på folks alla böner och bekymmer?
Hälsningar Kicki

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)När vi tar emot Jesus som vår Frälsare tar Guds Ande sin boning i oss och vi upplever gemenskap med Gud. Han talar till oss i vårt innersta och vi umgås med Herren i bönen och blir styrkta och hjälpta. Vi får tala med Herren förtroligt och han vill svara på våra böner likt en Far som vill hjälpa sina barn på alla sätt.

En jordisk far som tänker på barnens framtid och vill deras bästa ger inte barnen allt de begär. Så är det också med vår himmelske Far. Vi vet inte alltid vårt bästa och hur vi bör be. Herren vill forma oss så att vi lär oss att be mer och mer enligt hans vilja.

Han vill ge oss tro och kraft i våra böner. Vi har fått många löften i Bibeln om att vi skall få bönesvar och i Bibeln finns många berättelser om hur Herren gripit in på både märkliga och mäktiga sätt som svar på bön.

Vi måste be uppriktigt och söka Gud av hjärtat:

Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Psaltaren 145:18

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 2 Krönikeboken 16:9

En del ber bara för att synas:

Jesus: När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 
Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 
Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. Matteus 6:5-8

Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Psaltaren 139:4

Gud vet allt som sker men det är inte alltid vi får bönesvar:

Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 
Jakobsbrevet 4:3

Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Psaltaren 66:18

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Matteus 15:8

 

Jesus: 
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Matteus 7:7-11

Jesus:
Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus 18:19,20

Detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. 
1 Johannesbrevet 5:14,15

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren. Jeremia 29:11-14

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreérbrevet 11:6

Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Psaltaren 86:5

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreérbrevet 4:15,16

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. 
Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakobsbrevet 1:5-8

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobsbrevet 5:14-18

Jesus:
Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Johannes 14:12-14

Jesus:
Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:23,24

Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Jesaja 65:24

Jesus:
Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Markus 11:24,25

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Jesaja 55:6,7

Jesus:
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 
Johannes 15:7,8

Jesus:
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matteus 7:7,8

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Psaltaren 34:16

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes 4:24

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Jakobsbrevet 4:8

Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 1 Johannesbrevet 3:21-23

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Psaltaren 46:2

Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Klagovisorna 3:25,26

»Varför ber kristna?

»Hur skall en bön se ut?

»Skulle vara tacksam för information om fastan...

»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska......m.m..? Frågor om andliga nådegåvor

»Om bönen Fader vår

»
Vad är kontemplativ bön?

En muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangelierna

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0