Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hej, jag undrar vad Moses budskap var?  

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Innehåll: 
1. Mose budskap till Farao och till israeliterna i fångenskapen
2. Tio plågor drabbar Egypten
3. Lyssna till Guds röst och vandra på Hans vägar
4. Mose förmedlar lagen åt israeliterna
5. Gud hade utsett israeliterna till att vara hans eget folk
6. Folkets otro och Mose uthållighet och ödmjukhet
7. Mose sista budskap: En fråga om liv och död

Mose budskap till Farao och till israeliterna i fångenskapen
Gud uppenbarade sig för Mose vid en brinnande buske och talade om för Mose att han var hans förfäders Gud: Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Gud gav Mose uppdraget att gå till Farao, kungen i Egypten. Mose skulle säga åt Farao att Israels Gud ville att Farao skulle tillåta israeliterna – som hölls som slavar i Egypten – att gå tre dagsresor ut i öknen och fira högtid åt Gud där.

Dessutom sa Gud åt Mose att han skulle gå till israeliterna och säga att:

  • Gud hade sett deras lidande och hört deras klagan och deras böner
  • Gud tänkte befria dem från slaveriet
  • Gud tänkte föra dem till landet där deras förfäder levt 430 år tidigare.
  • Gud hade sänt Mose till dem: Jag Är har sänt mig till er” 2 Moseboken 3:14

Gud sa åt Mose att han skulle föra hela det israeliska folket ut ur Egypten.
Mose ställde sig undrande. Varför hade Gud utvalt Mose till detta till synes omöjliga uppdrag?

Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?" 
2 Moseboken 3:11

Mose ansåg också att han inte hade talets gåva:

"Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." 2 Moseboken 4:10

"Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill." 
2 Moseboken 4:13

Efter att Mose upprepade gånger kommit med invändningar sa Gud till slut att Mose bror Aron skulle hjälpa till:

Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. 2 Moseboken 4:13

Mose fick makt att göra under för att israeliterna verkligen skulle tro att Gud visat sig för Mose, talat med honom och sänt honom till dem.


Tio plågor drabbar Egypten
Gud talade i förväg om för Mose att Farao först inte skulle lyssna (2 Mos. 3:19,20, 5:1,2). Mose sa åt Farao att Farao måste släppa folket, annars kanske Israels Gud skulle komma över dem med pest eller svärd (2 Moseboken 5:3).

Men Farao förhärdade sig inför Guds budskap genom Mose och Aron så mycket som tio gånger. Och Herren hemsökte varje gång Egypten med stora plågor för att få Farao att lyssna till Mose och släppa israeliterna.

Efter att den tionde plågan drabbat Egypten, släppte Farao till slut israeliterna, ja egyptierna drev ut dem (2 Mos. 6:1, 11:1, 12:33) och Farao till och med bad att israeliterna skulle tänka på honom och välsigna honom när de drog ut för att hålla gudstjänst (2 Mos. 12:32).

Egyptierna gav israeliterna föremål av silver och guld och även kläder och det de begärde av egyptierna.

Herren hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna, så att de gav dem vad de begärde. 2 Moseboken 12:36


Lyssna till Guds röst och vandra på Hans vägar

Stora underverk skedde i samband med att israeliterna tågade ut ur Egypten under Mose ledning. Herren förde dem genom öknen mot Röda Havet till.
Farao ångrade att han hade släppt israeliterna och sände då ut en mycket stor här efter dem. Då delade Gud Röda havet, så att israeliterna kunde gå mitt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Men alla faraos krigsmän som kommit efter dem ut i havet drunknade.

Under den långa ökenvandringen som följde talade Gud hela tiden till folket genom Mose.

Mose budskap handlade om att israeliterna skulle lyssna till Herren, älska Honom och följa Guds befallningar.

Ty på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer.
Det bud jag gav dem var detta: "Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl." Jeremia 7:22,23


Mose förmedlar lagen åt israeliterna
Efter några månaders vandring i öknen, vid Sinai berg, upprättade Gud ett förbund med Israels folk genom Mose. På toppen av Sinai berg fick Mose ta emot lagen och de tio budorden av Gud.

Gud gav också tydliga instruktioner till Mose hur de skulle göra för att bygga ett flyttbart tält, tabernaklet, det vill säga helgedomen där Gud skulle vara närvarande och bo mitt ibland sitt folk.
De flesta lagarna israeliterna fick – förmedlade genom Mose – hade direkt samband med gudstjänsten.

Vi har nu – i det nya förbundets tid – ett större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer (Hebr. 9:11).
Det gamla förbundet som instiftades vid Sinai berg pekar framåt mot detta nya bättre förbund som vi nu lever i: det slutgiltiga och eviga förbundet genom Jesu blod på Golgata kors och den fullkomliga upprättelsen genom Kristus.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.  Hebreérbrevet 8:6


Gud hade utsett israeliterna till att vara hans eget folk

Som Guds eget folk skulle de av hela hjärtat lyda de bestämmelser och föreskrifter som Gud gett dem. Gud lovade att han då alltid skulle vara mitt ibland sitt folk. Gud skulle rädda dem och hjälpa dem ur alla slags svårigheter. Han skulle föra dem in i löfteslandet, ett land som "flödade av mjölk och honung". Där skulle de få leva trygga.

Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. 
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herrens, er Guds, bud som jag ger er. 5 Moseboken 4:1,2


Folkets otro och Mose uthållighet och ödmjukhet

Herren såg till att inget fattades folket i öknen. Han vandrade framför folket i en molnstod på dagen och i en eldstod på natten för att ge dem ledning, ljus och skydd. Han gav dem manna från himlen att äta. Deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte under den långa ökenvandringen. Herren visade att han visste vad de behövde. Han slösade med sin godhet.

Herren demonstrerade med stor kraft och genom olika underverk att det var Han själv som talade genom Mose. Mose förde fram Guds budskap, uthålligt och med stor ödmjukhet. Han ville att Gud skulle bli trodd, älskad och ärad.

Men israeliterna var upproriska och frestade Gud i sina hjärtan. De tänkte inte på - kom inte ihåg - de under som Herren gjorde bland dem. De vände sig mot Mose gång på gång. De ville inte tro. De greps av "stort begär" står det, och började tala om kött, fisk, grönsaker och frukt som de fick i Egypten.

De klagade, grät och var otacksamma och ville vända om till fångenskapen i Egypten. De gjorde uppror. De bedrövade Gud.

För sin otros skull fick de inte komma in i det utlovade landet, utan fick vandra omkring i öknen i totalt fyrtio år tills det gamla släktet dött ut.
Två undantag finns: spejarna Kaleb och Josua. De fick inta löfteslandet eftersom de hade trott.

Mose sista budskap: En fråga om liv och död
Det som Herren befallde Mose att tala till israeliterna, sa han. Innan Mose avsomnade höll han ett avskedstal till israeliterna som fötts under ökenvandringen och som strax skulle få tåga in i löfteslandet. De hade samlats öster om floden Jordan före övergången.

Mose förmanade här folket och uppmanade dem att visa Gud lydnad och att det var en fråga om liv och död att lyssna till Guds ord och ta vara på det.

Själv fick Mose inte föra israeliterna över Jordan, utan han utsåg Josua som sin efterträdare. Josua fick i uppdrag att leda folket in i löfteslandet Kanaan.

Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. 
5 Moseboken 30:19,20

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. 
5 Moseboken 31:6

I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte, ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel. 5 Moseboken 34:10-12

Läs mer:
»Om molnstoden, Guds söner, Hesekiels och Daniels uppenbarelser, m.m.

»Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde?

»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? m.fl. frågor

»Jag undrar varför Moses slog sönder stentavlorna med Guds bud? 

»Hur kunde Mose som slagit ihjäl en person bli kallad av Gud?

»Hur skall man uppfatta Mose, Elia och Esras ledarskap?

»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

Vad menas med ORDETS GÖRARE?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0