Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Hur spreds kristendomen?

Hejsan!

Var inne på er hemsida och läste att ni kunde svara på frågor om kristendomen...jag undrar hur den egentligen spreds?...hittar inte den informationen någonstans....för jag skulle vilja veta hur den kom ut i världen och om det gick snabbt eller långsamt....(om det gick långsamt, kan ni motivera varför?) Har varit kristen sen jag var liten, men jag flyttade till England väldigt olägligt så konfirmationen blev inte av så därför pluggar jag nu på egen hand... tack på förhand! mvh Emma

På denna sida:

Med början i Jerusalem

Andefyllda kristna

Förföljelsen ledde till att det kristna budskapet spreds

Paulus

Evangelium till hedningarna

Församlingar grundades

Kristendomen blev statsreligion

Reformationen

Bibeln på 2000 språk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer:

»Kristendomen är med stor säkerhet den religion som har flest anhängare i världen. Vad beror det på?

»Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?

»Kan man modernisera kristendomen så att fler blir troende?

»Varför är kristendomen den rätta religionen?

»Kan ni förklara vad frikyrka och väckelse betyder?

»Vem bildade flest församlingar? 

 

 

Med början i Jerusalem
Efter att Jesus uppstått från de döda sade han åt lärjungarna att stanna kvar i Jerusalem och vänta på dopet i helig Ande som ger kraft att vittna om Jesus. Den helige Ande förhärligar Jesus. Människor skall bli övertygade genom en bevisning i Ande och kraft, och inte genom mänsklig visdom.

På pingstdagen när de 120 troende var samlade i bön kom ett dån från himlen och tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av helig Ande och de började tala främmande språk allteftersom Anden ingav dem att tala.

Andra judar hörde dånet och en folkskara samlades. Häpna, förvirrade och uppskakade undrade de som samlats hur lärjungarna som var galiléer kunde tala om Guds väldiga gärningar på alla möjliga språk.

Petrus som var fylld med kraft och frimodighet genom den helige Ande predikade och förklarade för alla hur olika profetior i Bibeln nu hade gått i uppfyllelse. Gud hade gjort Jesus till Herre och till Messias. Jesus hade blivit dödad, men uppstod som det var förutsagt om honom. Den helige Ande hade nu blivit utgjuten över alla människor precis som det var förutsagt i Joel 3:28,29.

Orden träffade i hjärtat på dem som lyssnade och de frågade Petrus och de andra apostlarna vad de skulle göra. Petrus svarade att de skulle omvända sig och låta sig döpas, så skulle de få förlåtelse för sina synder och den helige Ande som gåva.
De som tog till sig hans ord döpte sig och de troendes antal ökade den dagen med cirka tretusen personer.

Andefyllda kristna
I Apostlagärningarna berättas det om många under och tecken som gjordes bland folket genom apostlarna.  Människorna bävade, står det. Dagligen blev människor frälsta.  Med stor kraft frambar apostlarna budskapet om att Jesus hade uppstått.

När de troendes antal var kring fem tusen blev apostlarna gripna av dem som inte kunde tåla undervisningen om att Jesus uppstått från de döda. De blev satta i häkte och förbjöds att tala i Jesu namn. Men apostlarna förklarade att de inte kunde tiga med vad de sett och hört.

De troende samlades i bön och blev fyllda av helig Ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Också från orter kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågade av orena andar, och alla blev botade.

Återigen greps apostlarna och sattes i häkte. Men en ängel öppnade fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och uppmanade dem att ställa sig i templet och låta folket höra om det nya livet i Jesus Kristus.

Antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt och även en stor mängd präster började omfatta tron.

Förföljelsen ledde till att det kristna budskapet spreds
Stefanus var en man som var fylld av nåd och kraft och han gjorde stora under och tecken bland folket. Han blev gripen och förd inför Stora Rådet och falska vittnen trädde fram och vittnade mot honom.

Stefanus höll ett långt tal i Stora Rådet och efter talet blev de som lyssnade så ursinniga att de störtade sig över honom och släpade ut honom ur staden och stenade honom.

Den dagen utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna spreds ut över hela Judéen och Samarien. Där gick de omkring och predikade och på så sätt spreds budskapet vidare utanför Jerusalem. Gud underströk sitt ord med tecken och under och människor lät döpa sig och tog emot helig Ande.

Paulus
En av dem som tyckte det var rätt att Stefanus stenades var Saulus som var en farisé. Han var fylld av hat och mordlust och han försökte utplåna församlingen i Jerusalem. Han gick in i hus efter hus och lät fängsla kvinnor och män. Han t.o.m. förföljde de kristna i utländska städer. Saulus fick fullmakt av översteprästerna att resa till Damaskus för att leta efter troende där och fängsla dem.

Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?". Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig nu upp! Jag har visat mig för dig för att du ska bli min tjänare och mitt vittne."

Saulus omvände sig och blev en hängiven kristen. Han började predika i Damaskus att Jesus är Guds Son och gjorde judarna där svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Judarna beslutade då att döda honom, men han fick veta det och kunde ta sig ifrån Damaskus med hjälp av andra troende.

Församlingen i Judéen, Galiléen och Samarien växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Läs mer:
Ȁr Paulus kristendomens grundare?

Evangelium till hedningarna
Gud gav Petrus en syn där han gjorde klart att Guds löften gällde även icke-judar och kallade Petrus till Caesarea för att predika hemma hos den romerske officeren Kornelius. Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus predika och de började tala i tungor och prisa Gud. Här blev de första icke-judarna döpta.

Fram till nu hade man bara predikat Guds ord för judar. Men nu började man predika evangelium om Herren Jesus för "hedningar", alltså för icke-judar.

I Antiokia började man först kalla lärjungarna för "kristna". Härifrån sändes Saulus – som nu kallades Paulus – ut tillsammans med Barnabas för att missionera på andra platser, först till Seleucia, sedan till Cypern och det som nu är Turkiet. På sin andra missionsresa for Paulus till Europa och den sista missionsresan slutade med att han blev arresterad och kom till Rom. Rom var då världens centrum och där kunde Paulus trots att han var fånge fortsätta att predika.

Paulus menade att det som hände honom ledde till framgång för evangeliet. Alla förstod att det var för Kristi skull som Paulus satt fängslad och därför vågade andra predika Guds ord ännu mer oförskräckt.

Det fanns också andra vittnen och missionärer som predikade och bevisade att Jesus är Messias utifrån Bibeln och Gud gjorde under och tecken också genom andra troende.

Församlingar grundades
På några decennier hade det kristna budskapet spridits kring Medelhavet och det fanns kristna församlingar i de viktigaste städerna i det romerska riket.

Guds ord hade framgång och spreds alltmer samtidigt som det utbröt förföljelser. I Jerusalem – som förblev centralorten under den första tiden - lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen och Jakob, Johannes bror lät han avrätta med svärd. Petrus sattes i fängelse, men en ängel förde ut honom ur fängelset.

Där Paulus predikade och grundade församlingar lät sig en del övertygas medan andra som vägrade tro satte igång förföljelser i den ena staden efter den andra. Paulus blev piskad, stenad och fängslad och svävade ständigt i livsfara för evangeliets skull.

År 64 bröt en svår eldsvåda ut i Rom och kejsare Nero gav de kristna skulden och torterade många av dem till döds. De flesta apostlarna led martyrdöden. Förföljelserna ökade men de troendes antal fortsatte att växa snabbt.

Kristendomen blev statsreligion
På 300-talet gjorde kejsare Konstantin kristendomen till statsreligion. Kyrkan blev alltmer knuten till staten och växte i världslig styrka och makt men samtidigt försvann mycket av Andens kraft och uppenbarelse. Mängder av människor blev nu de första "namnkristna", dvs. de hade ingen levande tro utan var bara kristna till namnet.

Läs mer om hur kristendomen blev statsreligion: »Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?

År 1229 blev Bibeln förbjuden att läsas av lekmän. Den fick bara läsas på latin av prästerna och människor förstod inte vad som sades. Folket hölls alltså i okunnighet om vad som stod i Bibeln och man anammade läror som var en sammanblandning av Guds ord, människobud och vidskeplighet.

Reformationen
Sedan kom »reformationen och Guds ord blev på nytt levande och togs på allvar. Luther översatte Bibeln och gav ut skrifter som vanligt folk kunde begripa och tack vare boktryckarkonsten spreds nu den evangeliska läran snabbt i Europa.

Nu startades motreformationen och en oerhörd förföljelse drabbade de som lämnat den katolska kyrkans lära.
»
Läs mer om motreformationen och inkvisitionen.

Bibeln på 2000 språk
Ju fler som blivit kristna och andedöpta desto snabbare har budskapet kunnat spridas och den tekniska utvecklingen har också påskyndat spridningen av evangelium.

År 100 fanns det knappt 10 bibelöversättningar och idag finns Bibeln på cirka 2000 språk.

Människor blir frälsta när Guds ord få ha framgång. Tron kommer av predikan och Gud understryker sitt eget ord med under och tecken och människor blir överbevisade om Guds ords sanningshalt.

Guds ord hade framgång och spreds alltmer. Apg 12:24

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Romarbrevet 1:16

Paulus: Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:4,5

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Jesus: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Markus 16:15-18

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 1:18

Paulus: Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. 1 Thess 1:5

Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. 2 Timotheosbrevet 1:10

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matteus 24:14

När levde Jesus?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0